Fortsatt stabil intjäning och efterfrågan på lokaler

  • Hyresintäkterna för perioden januari-september 2010 uppgick till 2 058 Mkr

Nettouthyrningen under perioden uppgick till 13 Mkr (-27). Bruttouthyrningen
under perioden uppgick till 177 Mkr (173), varav 27 Mkr (22) avsåg uthyrning i
samband med ny-, till- och ombyggnation. Uppsägningarna uppgick till 164 Mkr
(200), varav konkurser 5 Mkr (27).

"Både intjäningen och efterfrågan på lokaler är fortsatt stabila. Likviditeten
på fastighets-marknaden är tillbaka på normala nivåer vilket också inneburit
ökade fastighetspriser" säger VD Håkan Hellström i en kommentar. "I likhet med
tidigare konjunkturuppgångar finns en viss fördröjning avseende ökad efterfrågan
på lokaler" tillägger Hellström.

En valberedning har utsetts i enlighet med årsstämmans beslut och utgörs av:
Maj-Charlotte Wallin representerande AFA Försäkring, Rutger van der Lubbe
representerande Stichting Pensioenfonds ABP, Lars-Åke Bokenberger
representerande AMF Pension samt styrelsens ordförande Jan Kvarnström.

Bilaga: Delårsrapport januari - september 2010

För ytterligare information kontakta
Håkan Hellström, verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil 0705-60 74 56
Ulrika Danielsson, ekonomidirektör, tfn 031-60 74 00 / mobil 0706-47 12 61

www.castellum.se

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige.
Fastigheternas värde uppgår till ca 30 miljarder kronor och utgörs av lokaler
för kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om ca 3,2 miljoner
kvm. Fastigheterna ägs och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och
tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg, Öresundsområdet,
Storstockholm, Mälardalen och Östra Götaland.
Castellum aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Large Cap.

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

 This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of 
 Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: 
 (i) the releases contained herein are protected by copyright and 
     other applicable laws; and 
 (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and 
      originality of the information contained therein. 
     
 Source: Castellum AB (publ) via Thomson Reuters ONE