Castellum investerar för 208 Mkr

I Uppsala har Castellum via det helägda dotterbolaget Aspholmen Fastigheter AB
förvärvat två fastigheter för 190 Mkr.
   Den ena fastigheten ligger centralt vid Dragarbrunnsgatan, i anslutning till
bolagets befintliga fastigheter, och består av 10 425 kvm kontors- och
butiksyta. Fastigheten är uthyrd till 60%. Den andra fastigheten ligger i
området Boländerna i anslutning till Aspholmens befintliga bestånd och består av
6 050 kvm kontors- och butiksyta. Fastigheten är uthyrd till 70%.

I Linköping på Torvinges industriområde har Fastighets AB Corallen förvärvat en
fastighet för 18 Mkr. Fastigheten består av 2 390 kvm industri- och lagerytor.
Fastigheten är fullt uthyrd.

Castellum har under november förlängt delar av befintliga kreditramar samt
utökat långfristiga kreditramar med totalt 1 miljard kronor.

För ytterligare information kontakta
Håkan Hellström, verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil 0705-60 74 56
Henrik Saxborn, vice verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil
0706 94 74 50

www.castellum.se

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige.
Fastigheternas värde uppgår till ca 30 miljarder kronor och utgörs av lokaler
för kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om ca 3,2 miljoner
kvm. Fastigheterna ägs och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och
tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg, Öresundsområdet,
Storstockholm, Mälardalen och Östra Götaland.
Castellum aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Large Cap.

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

 This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of 
 Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: 
 (i) the releases contained herein are protected by copyright and 
     other applicable laws; and 
 (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and 
      originality of the information contained therein. 
     
 Source: Castellum AB (publ) via Thomson Reuters ONE