Castellum investerar för 343 Mkr

Castellum har via det helägda dotterbolaget Fastighets AB Briggen påbörjat en
nyproduktion av 7 400 kvm kontorsytor i Ideon-området i Lund. Investeringen, som
är den sista etappen i färdigställandet av fastigheten Edison Park, beräknas
uppgå till 150 Mkr och vara färdigställd första kvartalet 2012.

I Spånga, norr om Stockholm, har Fastighets AB Brostaden förvärvat två
fastigheter för 45 Mkr. De båda fastigheterna, som är fullt uthyrda, består av
5 000 kvm lager.

I Botkyrka, nära E4 söder om Stockholm, har Brostaden påbörjat nybyggnation av
5 300 kvm lagerytor. Investeringen beräknas uppgå till 50 Mkr och vara
färdigställd sommaren 2011.

I Huddinge, Stockholm, fortsätter Brostaden utvecklingen av området Smista allé
genom att nyproducera en fullt uthyrd industrifastighet för båthandel om 1 450
kvm. Investeringen beräknas uppgå 27 Mkr och vara färdigställd andra kvartalet
2011.

I området Örnsro, Örebro, har Aspholmen Fastigheter AB förvärvat en fastighet
för 71 Mkr. Fastigheten består av 9 500 kvm kontors- och butikslokaler och är
fullt uthyrd.

För ytterligare information kontakta
Håkan Hellström, verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil 0705-60 74 56
Henrik Saxborn, vice verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil
0706 94 74 50

www.castellum.se

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige.
Fastigheternas värde uppgår till ca 30 miljarder kronor och utgörs av lokaler
för kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om ca 3,2 miljoner
kvm. Fastigheterna ägs och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och
tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg, Öresundsområdet,
Storstockholm, Mälardalen och Östra Götaland.
Castellum aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Large Cap.

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

 This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of 
 Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: 
 (i) the releases contained herein are protected by copyright and 
     other applicable laws; and 
 (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and 
      originality of the information contained therein. 
     
 Source: Castellum AB (publ) via Thomson Reuters ONE