Förbättrad hyres- och fastighetsmarknad och en utdelning om 3,60 kr per aktie

  • Hyresintäkterna för 2010 uppgick till 2 759 Mkr (2 694 Mkr föregående år).

Nettouthyrningen under året uppgick till 36 Mkr (-37), varav 23 Mkr under fjärde
kvartalet. Bruttouthyrningen under året uppgick till 257 Mkr (251), varav 46 Mkr
(31) avsåg uthyrning i samband med ny-, till- och ombyggnation. Uppsägningarna
uppgick till 221 Mkr (288), varav konkurser 12 Mkr (31).

"Den ökade efterfrågan på Castellums marknader har medfört förbättrad
nettouthyrning under fjärde kvartalet. Fastighetsmarknaden har stärkts
ytterligare, med ökad likviditet och högre fastighetspriser som följd " säger VD
Håkan Hellström. "Även om Castellum inte nått tillväxtmålet, redovisas ändå det
högsta förvaltningsresultatet någonsin. Detta har möjliggjort ett förslag till
ökad utdelning till aktieägarna" tillägger Hellström.

Bilaga: Bokslutskommuniké 2010

För ytterligare information kontakta
Håkan Hellström, verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 /
mobil 0705-60 74 56
Ulrika Danielsson, ekonomidirektör, tfn 031-60 74 00 /
mobil 0706-47 12 61

www.castellum.se

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige.
Fastigheternas värde uppgår till ca 32 miljarder kronor och utgörs av lokaler
för kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om ca 3,3 miljoner
kvm. Fastigheterna ägs och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och
tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg, Öresundsområdet,
Storstockholm, Mälardalen och Östra Götaland.
Castellum aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Large Cap.

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

 This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of 
 Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: 
 (i) the releases contained herein are protected by copyright and 
     other applicable laws; and 
 (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and 
      originality of the information contained therein. 
     
 Source: Castellum AB (publ) via Thomson Reuters ONE