Valberedningens förslag till styrelseledamöter m m i Castellum AB

Valberedningen i Castellum, som utsågs i enlighet med årsstämmans beslut, består
av Maj-Charlotte Wallin, representerande AFA Försäkring, Lars-Åke Bokenberger
representerande AMF Pension, Rutger van der Lubbe representerande Stichting
Pensioenfonds ABP och Castellums styrelseordförande Jan Kvarnström.

Valberedningen föreslår omval av nuvarande styrelseledamöterna Jan Kvarnström,
Per Berggren, Marianne Dicander Alexandersson, Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist,
Christer Jacobson och Johan Skoglund. Göran Lindén, som varit ledamot i
styrelsen sedan 1999, har avböjt omval. Till styrelsens ordförande föreslås
omval av Jan Kvarnström.

Arvode till styrelsen föreslås utgå med 1 700 000 kronor, varav 500 000 kronor
till ordföranden och 240 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter.
Beloppen inkluderar ersättning för utskotts-arbete. Förslaget innefattar en
höjning av styrelsearvodet från före-gående år med 25 000 kronor till
ordföranden och 15 000 kronor till envar av övriga styrelse-ledamöter. Det
sammanlagda styrelsearvodet minskar dock med 125 000 kronor från föregående år
till följd av att styrelsen föreslås minskas med en ledamot.

Valberedningen föreslår vidare omval av auktoriserade revisorn Carl Lindgren
samt nyval av auktoriserade revisorn Magnus Fredmer. Valberedningen föreslår
även omval av auktoriserade revisorn Conny Lysér som revisorssuppleant. Arvode
till revisorerna under mandattiden föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Vidare föreslår valberedningen att en ny valberedning inrättas inför 2012 års
årsstämma. Valberedningen föreslås tillsättas på samma sätt som tidigare genom
att styrelsens ordförande kontaktar de tre största ägarregistrerade eller på
annat sätt kända ägarna vid utgången av det tredje kvartalet 2011 och ber dem
utse en ledamot vardera. De tre ledamöter som utses jämte styrelsens ordförande
utgör valberedningen. Valberedningen utser inom sig ordförande.

För ytterligare information kontakta
Maj-Charlotte Wallin, valberedningens ordförande. Tfn 08-696 40 50
Jan Kvarnström, styrelsens ordförande. Tfn +49 160 906 01 899

www.castellum.se

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige.
Fastigheternas värde uppgår till ca 30 miljarder kronor och utgörs av lokaler
för kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om ca 3,2 miljoner
kvm. Fastigheterna ägs och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och
tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg, Öresundsområdet,
Storstockholm, Mälardalen och Östra Götaland.
Castellum aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Large Cap.

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

 This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of 
 Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: 
 (i) the releases contained herein are protected by copyright and 
     other applicable laws; and 
 (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and 
      originality of the information contained therein. 
     
 Source: Castellum AB (publ) via Thomson Reuters ONE