Kallelse till årsstämma i Castellum AB

 Vid Castellum AB:s årsstämma torsdagen den 24 mars 2011 kommer bl a följande
 förslag att framläggas:
  * En utdelning om 3.60 kronor per aktie och tisdagen den 29 mars 2011 som
   avstämningsdag för utdelning.
  * Förändring av bolagsordningen avseende kallelseförfarande och revisorernas
   mandattid i enlighet med förändrad lagstiftning.
  * Till styrelseledamöter föreslås omval av nuvarande styrelseledamöterna Jan
   Kvarnström, Per Berggren, Marianne Dicander Alexandersson, Ulla-Britt
   Fräjdin-Hellqvist, Christer Jacobson och Johan Skoglund. Göran Lindén, som
   varit ledamot i styrelsen sedan 1999, har avböjt omval. Till styrelsens
   ordförande föreslås omval av Jan Kvarnström. Vidare föreslås arvode till
   styrelsen utgå med 1 700 000 kronor, varav 500 000 kronor till ordföranden
   och 240 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter.
  * Till revisorer föreslås omval av auktoriserade revisorn Carl Lindgren samt
   nyval av auktoriserade revisorn Magnus Fredmer. Nuvarande revisorn Ingemar
   Rindstig, som varit revisor i bolaget i två mandatperioder, är till följd av
   gällande regelverk förhindrad att väljas om. Vidare föreslås omval av
   auktoriserade revisorn Conny Lysér såsom revisorssuppleant. Valberedningen
   föreslår vidare att ersättning till revisorerna under mandattiden skall utgå
   enligt godkänd räkning.
  * En ny valberedning skall utses inför årsstämman 2012 enligt tidigare
   tillämpad modell. Denna modell innebär att styrelsens ordförande ges i
   uppdrag att kontakta de tre största ägarregistrerade eller på annat sätt
   kända ägarna vid utgången av tredje kvartalet 2011 och be dem utse en
   ledamot vardera till valberedningen. Önskar sådan aktieägare ej utse
   ledamot, tillfrågas den fjärde största aktieägaren o s v. De sålunda utsedda
   ledamöterna, tillsammans med styrelsens ordförande som sammankallande, skall
   utgöra valberedningen.
  * Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna
   aktier under tiden intill nästa årsstämma.

Bilaga: Kallelse

För ytterligare information kontakta
Jan Kvarnström, styrelsens ordförande. Tfn +49 160 906 01 899
Håkan Hellström, verkställande direktör. Tfn 031-60 74 00 / mobil 0705-60 74 56

www.castellum.se

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige.
Fastigheternas värde uppgår till ca 32 miljarder kronor och utgörs av lokaler
för kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om ca 3,3 miljoner
kvm. Fastigheterna ägs och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och
tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg, Öresundsområdet,
Storstockholm, Mälardalen och Östra Götaland.
Castellum aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Large Cap.

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

 This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of 
 Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: 
 (i) the releases contained herein are protected by copyright and 
   other applicable laws; and 
 (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and 
   originality of the information contained therein. 
   
 Source: Castellum AB (publ) via Thomson Reuters ONE