Årsstämma i Castellum AB

Vid Castellum ABs årsstämma den 24 mars 2011 fastställdes styrelsens förslag
till vinstdisposition innebärande en utdelning om 3,60 kronor per aktie.
Tisdagen den 29 mars 2011 fastställdes som avstämningsdag för utdelning.

Stämman beslutade om förändring i bolagsordningen avseende kallelseförfarandet
samt revisorernas mandattid i enlighet med förändrad lagstiftning.

Stämman beslutade omval av styrelseledamöter Jan Kvarnström, Per Berggren,
Marianne Dicander Alexandersson, Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, Christer Jacobson
och Johan Skoglund. Till styrelsens ordförande omvaldes Jan Kvarnström. Vidare
beslutade stämman att arvodet till styrelsen skall utgå med 500 000 kronor till
styrelsens ordförande och 240 000 kronor till envar av de övriga
styrelseledamöterna, totalt 1 700 000 kronor. Beloppen inkluderar ersättning för
utskottsarbete.

Stämman beslutade omval av auktoriserade revisorn Carl Lindgren samt nyval av
auktoriserade revisorn Magnus Fredmer. Vidare beslutades omval av auktoriserade
revisorn Conny Lysér såsom revisorssuppleant. Stämman beslutade vidare att
ersättning till revisorerna under mandattiden skall utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade att en valberedning skall inrättas inför 2012 års stämma
enligt tidigare tillämpad modell.

Stämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.

Stämman beslutade slutligen att bemyndiga styrelsen att, i syfte att justera
bolagets kapitalstruktur samt för att kunna överlåta egna aktier som likvid
eller för finansiering av fastighetsinvesteringar, under tiden intill nästa
årsstämma förvärva och överlåta egna aktier.

För ytterligare information kontakta
Jan Kvarnström, styrelsens ordförande. Tfn +49 160 906 01 899
Håkan Hellström, verkställande direktör. Tfn 031-60 74 00 / mobil 0705-60 74 56

www.castellum.se

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige.
Fastigheternas värde uppgår till ca 32 miljarder kronor och utgörs av lokaler
för kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om ca 3,3 miljoner
kvm. Fastigheterna ägs och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och
tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg, Öresundsområdet,
Storstockholm, Mälardalen och Östra Götaland.
Castellum aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Large Cap.

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

 This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of 
 Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: 
 (i) the releases contained herein are protected by copyright and 
     other applicable laws; and 
 (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and 
      originality of the information contained therein. 
     
 Source: Castellum AB (publ) via Thomson Reuters ONE