Castellum investerar för 287 Mkr och säljer för 74 Mkr

I kvarteret Fullriggaren, i området Västra Hamnen Malmö, har Castellum via det
helägda dotterbolaget Fastighets AB Briggen påbörjat nybyggnation av en
kontorsbyggnad om ca 6 000 kvm. I Västra Hamnen pågår utveckling av området från
industrimark till kontor och bostäder. Briggens investering beräknas uppgå till
149 Mkr och vara färdigställd under våren 2012. För närvarande finns inga
tecknade hyresavtal i fastigheten.
   Vidare har Briggen gjort den första investeringen på den danska sidan av
Öresundsområdet genom förvärv av en fastighet i Albertslund, beläget i västra
Storköpenhamn. Fastigheten består av 8 500 kvm kontors- och lagerytor.
Investeringen uppgick till 52 Mkr. Fastigheten är för närvarande uthyrd med ett
kort hyresavtal.

I Frihamnen, Stockholm, har Fastighets AB Brostaden sålt en kontorsfastighet om
3 750 kvm för ett underliggande fastighetspris om 74 Mkr, vilket översteg den
senaste värderingen vid årsskiftet med 22 Mkr. Frånträde har skett.

På Lindholmen, Hisingen i Göteborg, har Eklandia Fastighets AB förvärvat mark
med möjlighet att bygga kontorslokaler. Marken gränsar till en av Eklandias
befintliga fastigheter. Investeringen uppgick till 36 Mkr.
   Vidare har Eklandia påbörjat en om- och tillbyggnation av kontorsytor för en
befintlig kund i Kallebäck, Göteborg. Investeringen beräknas uppgå till 27 Mkr
vara färdigställd fjärde kvartalet 2011.
   I Varla, Kungsbacka, har Harry Sjögren AB påbörjat en ombyggnation i en
befintlig fastighet för kunds räkning. Investeringen beräknas uppgå till 23 Mkr
och vara färdigställd sommaren 2011.

För ytterligare information kontakta
Håkan Hellström, verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil 0705-60 74 56
Henrik Saxborn, vice verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil
0706 94 74 50

www.castellum.se

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige.
Fastigheternas värde uppgår till ca 32 miljarder kronor och utgörs av lokaler
för kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om ca 3,3 miljoner
kvm. Fastigheterna ägs och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och
tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg, Öresundsområdet,
Storstockholm, Mälardalen och Östra Götaland.
Castellum aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Large Cap.

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

 This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of 
 Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: 
 (i) the releases contained herein are protected by copyright and 
     other applicable laws; and 
 (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and 
      originality of the information contained therein. 
     
 Source: Castellum AB (publ) via Thomson Reuters ONE