Castellums första kvartal 2011: Ökad investeringstakt och förbättrad nettouthyrning

  • Hyresintäkterna för perioden januari-mars 2011 uppgick till 717 Mkr (674 Mkr

Nettouthyrningen under årets första kvartal uppgick till 21 Mkr (2).
Bruttouthyrningen under perioden uppgick till 75 Mkr (69), varav 12 Mkr (10)
avsåg uthyrning i samband med ny-, till- och ombyggnation. Uppsägningarna
uppgick till 54 Mkr (67), varav konkurser 4 Mkr (3).

"Den förbättrade nettouthyrningen tillsammans med den ökade investeringstakten
speglar väl tillväxten i svensk ekonomi och då främst den förbättrade
sysselsättningen" säger VD Håkan Hellström.

Bilaga: Delårsrapport januari-mars 2011

För ytterligare information kontakta
Håkan Hellström, verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil 0705-60 74 56
Ulrika Danielsson, ekonomidirektör, tfn 031-60 74 00 / mobil 0706-47 12 61

www.castellum.se

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige.
Fastigheternas värde uppgår till ca 32 miljarder kronor och utgörs av lokaler
för kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om ca 3,3 miljoner
kvm. Fastigheterna ägs och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och
tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg, Öresundsområdet,
Storstockholm, Mälardalen och Östra Götaland.
Castellum aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Large Cap.

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

 This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of 
 Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: 
 (i) the releases contained herein are protected by copyright and 
     other applicable laws; and 
 (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and 
      originality of the information contained therein. 
     
 Source: Castellum AB (publ) via Thomson Reuters ONE