Castellum investerar för 179 Mkr

Castellum har via det helägda dotterbolaget Aspholmen Fastigheter AB påbörjat
nyproduktion i Örebro av 4 300 kvm kontorsyta i Aspholmen-området med direkt
anslutning till E18/E20. Investeringen beräknas uppgå till 68 Mkr och vara
färdigställd hösten 2012. Den nya byggnaden är uthyrd till 40%.

I Jönköping har Fastighets AB Corallen påbörjat ombyggnation av en
kontorsfastighet för en befintlig kund. Ombyggnationen innebär att två byggnader
länkas samman vilket möjliggör en utökad uthyrning. Fastigheten ligger i området
A6 i direkt anslutning till E4. Investeringen beräknas uppgå till 29 Mkr och
vara färdigställd under första kvartalet 2012.

I Stockholmsområdet har Fastighets AB Brostaden påbörjat två nybyggnationer om
totalt ca 5 600 kvm lager/industriytor för småskalig verksamhet. Fastigheterna
ligger i Sollentuna respektive Järfälla och den totala investeringen beräknas
uppgå till 58 Mkr och vara färdigställda vintern 2011/2012. För närvarande finns
inga tecknade hyresavtal i fastigheterna.

På den danska sidan av Öresundsområdet har Fastighets AB Briggen förvärvat en
fullt uthyrd fastighet för 24 Mkr. Fastigheten ligger i Brøndby, Köpenhamn, och
består av 3 470 kvm varav 1 800 kvm kontor och resterande del lager. Fastigheten
tillträds den 1 juli.

För ytterligare information kontakta
Håkan Hellström, verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil 0705-60 74 56
Henrik Saxborn, vice verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil
0706-94 74 50

www.castellum.se

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige.
Fastigheternas värde uppgår till ca 32 miljarder kronor och utgörs av lokaler
för kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om ca 3,3 miljoner
kvm. Fastigheterna ägs och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och
tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg, Öresundsområdet,
Storstockholm, Mälardalen och Östra Götaland.
Castellum aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Large Cap.

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

 This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of 
 Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: 
 (i) the releases contained herein are protected by copyright and 
     other applicable laws; and 
 (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and 
      originality of the information contained therein. 
     
 Source: Castellum AB (publ) via Thomson Reuters ONE