Castellums första halvår 2011: Fortsatt förbättring av förvaltningsresultat och nettouthyrning

  • Hyresintäkterna för perioden januari-juni 2011 uppgick till 1 447 Mkr (1

Nettouthyrningen under perioden uppgick till 57 Mkr (11). Bruttouthyrningen
under perioden uppgick till 189 Mkr (115), varav 38 Mkr (13) avsåg uthyrning i
samband med ny-, till- och ombyggnation. Uppsägningarna uppgick till 132 Mkr
(104), varav konkurser 7 Mkr (3).

"Nettouthyrningen fortsätter att utvecklas positivt" säger VD Håkan Hellström i
en kommentar. "Detta ger ett bra utgångsläge för högre hyresintäkter under
2012" tillägger Hellström.

Bilaga: Halvårsrapport januari-juni 2011

För ytterligare information kontakta
Håkan Hellström, verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil 0705-60 74 56
Ulrika Danielsson, ekonomidirektör, tfn 031-60 74 00 / mobil 0706-47 12 61

www.castellum.se

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige.
Fastigheternas värde uppgår till ca 33 miljarder kronor och utgörs av lokaler
för kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om ca 3,3 miljoner
kvm. Fastigheterna ägs och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och
tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg, Öresundsområdet,
Storstockholm, Mälardalen och Östra Götaland.
Castellum aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Large Cap.

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

 This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of 
 Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: 
 (i) the releases contained herein are protected by copyright and 
     other applicable laws; and 
 (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and 
      originality of the information contained therein. 
     
 Source: Castellum AB (publ) via Thomson Reuters ONE