Castellum AB (publ) : Castellums delårsrapport januari-september 2011: Stabilt kassaflöde - förvaltningsresultat 889 Mkr

Hyresintäkterna för perioden januari-september 2011 uppgick till 2 181 Mkr
(2 058 Mkr motsvarande period föregående år).

Förvaltningsresultatet uppgick till 889 Mkr (861), motsvarande 5,42 kronor
(5,25) per aktie, en förbättring med 3%.

Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 436 Mkr (563) och på räntederivat
till -365 Mkr (-31).

Periodens resultat efter skatt uppgick till 719 Mkr (1 038), motsvarande 4,38
kronor (6,33) per aktie.

Nettoinvesteringarna uppgick till 1 066 Mkr (456) varav 775 Mkr (593) avsåg ny-,
till- och ombyggnationer.

Nettouthyrningen under perioden uppgick till 69 Mkr (13). Bruttouthyrningen
under perioden uppgick till 246 Mkr (177), varav 41 Mkr (27) avsåg uthyrning i
samband med ny-, till- och ombyggnation. Uppsägningarna uppgick till 177 Mkr
(164), varav konkurser 15 Mkr (5).

"Efterfrågan på Castellums lokaler är fortsatt god trots tecken på en
avmattning i svensk ekonomi" säger VD Håkan Hellström i en kommentar.

En valberedning har utsetts i enlighet med årsstämmans beslut och utgörs av:
Maj-Charlotte Wallin representerande AFA Försäkring, Rutger van der Lubbe
representerande Stichting Pensioenfonds ABP, Lars-Åke Bokenberger
representerande AMF Pension samt styrelsens ordförande Jan Kvarnström.

Bilaga: Delårsrapport januari-september 2011

För ytterligare information kontakta

Håkan Hellström, verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil 0705-60 74 56
Ulrika Danielsson, ekonomidirektör, tfn 031-60 74 00 / mobil 0706-47 12 61

www.castellum.se

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige.
Fastigheternas värde uppgår till 33 miljarder kronor och utgörs av lokaler för
kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om 3,3 miljoner kvm.
Fastigheterna ägs och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och
tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg, Öresundsområdet,
Storstockholm, Mälardalen och Östra Götaland.

Castellum aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Large Cap.

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

 This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of 
 Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: 
 (i) the releases contained herein are protected by copyright and 
     other applicable laws; and 
 (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and 
      originality of the information contained therein. 
     
 Source: Castellum AB (publ) via Thomson Reuters ONE