Castellum investerar för 327 Mkr

Castellum kommer via det helägda dotterbolaget Fastighets AB Corallen påbörja
nyproduktion i det centrala markområdet Atollen, Jönköping. Nyproduktionen, som
påbörjas i januari 2012, kommer genomföras tillsammans med flera parter och
Corallens del består av två kvarter om totalt 10 420 kvm. Corallens första etapp
består av totalt 6 019 kvm varav 2 790 kvm kontorsyta, 2 212 kvm handel och
1 017 kvm bostäder. Investeringen i den första etappen beräknas uppgå till 167
Mkr och vara färdigställd hösten 2013. För närvarande finns inga tecknade
kontrakt i den nya byggnaden.

I Vibeholms Business Park i Köpenhamnsområdet har Fastighets AB Briggen
förvärvat två fullt uthyrda kontors/butiksfastigheter om totalt 10 191 kvm. Båda
fastigheterna ligger i närheten av Briggens tidigare förvärv i Köpenhamn.
Investeringen uppgick till 160 Mkr.

För ytterligare information kontakta
Håkan Hellström, verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil 0705-60 74 56
Henrik Saxborn, vice verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil
0706-94 74 50

www.castellum.se

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige.
Fastigheternas värde uppgår till 33 miljarder kronor och utgörs av lokaler för
kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om 3,3 miljoner kvm.
Fastigheterna ägs och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och
tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg, Öresundsområdet,
Storstockholm, Mälardalen och Östra Götaland.
Castellum aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Large Cap.

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

 This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of 
 Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: 
 (i) the releases contained herein are protected by copyright and 
     other applicable laws; and 
 (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and 
      originality of the information contained therein. 
     
 Source: Castellum AB (publ) via Thomson Reuters ONE