Castellum investerar för en halv miljard kronor

Castellum har via det helägda dotterbolaget Eklandia Fastighets AB påbörjat
nyproduktion på Lindholmen, Göteborg, av en kontorsfastighet om 10 400 kvm på
mark som förvärvades under våren 2011. Investeringen beräknas uppgå till 242 Mkr
och vara färdigställd första kvartalet 2013. För närvarande finns inga
hyreskontrakt tecknade i fastigheten.
   Vidare har Eklandia påbörjat nyproduktion av en lagerbyggnad om 5 500 kvm i
Bäckebol, Göteborg. Investeringen beräknas uppgå till 45 Mkr och vara
färdigställd hösten 2012. För närvarande finns inga hyreskontrakt tecknade i
fastigheten.

Aspholmen Fastigheter AB har förvärvat tre fullt uthyrda fastigheter i
Boländerna, Uppsala. Fastigheterna består av totalt 11 300 kvm varav 6 500 kvm
lager/industriytor, 2 400 kvm kontorsytor och 2 400 kvm butiksytor. Dessutom
finns byggrätter om ca 4 500 kvm. Investeringen uppgick till 81 Mkr.
Fastigheterna tillträds 30 januari 2012.
   Aspholmen har förvärvat en fullt uthyrd kontorsfastighet i Fyrislund,
Uppsala, om 2 840 kvm för 22 Mkr. Fastigheten har tillträtts.
   Vidare har Aspholmen påbörjat en ombyggnation i Aspholmen-området, Örebro, av
ca 2 000 kvm kontorslokaler. Investeringen beräknas uppgå till 16 Mkr och vara
färdigställd vid årsskiftet 2011/2012.
   I Fyrislund, Uppsala, har Aspholmen påbörjat en ombyggnation av 1 000 kvm
lager- och industriytor samt en tillbyggnad av 1 200 kvm butiksytor i en
fastighet om totalt 10 170 kvm. Investeringen beräknas uppgå till 16 Mkr och
vara färdigställd våren 2012.

Fastighet AB Briggen har påbörjat ombyggnation av 3 770 kvm i en
kontorsfastighet i Malmö. Investeringen beräknas uppgå till 29 Mkr och vara
färdigställd andra kvartalet 2012.

Harry Sjögren AB har förvärvat en fullt uthyrd industrifastighet i Fyllinge,
Halmstad, om 4 400 kvm. Investeringen uppgick till 18 Mkr. Tillträde har skett.

För ytterligare information kontakta
Håkan Hellström, verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil 0705-60 74 56
Henrik Saxborn, vice verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil
0706-94 74 50

www.castellum.se

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige.
Fastigheternas värde uppgår till 33 miljarder kronor och utgörs av lokaler för
kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om 3,3 miljoner kvm.
Fastigheterna ägs och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och
tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg, Öresundsområdet,
Storstockholm, Mälardalen och Östra Götaland.
Castellum aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Large Cap.

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

 This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of 
 Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: 
 (i) the releases contained herein are protected by copyright and 
     other applicable laws; and 
 (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and 
      originality of the information contained therein. 
     
 Source: Castellum AB (publ) via Thomson Reuters ONE