Castellum AB (publ) : Bokslutskommuniké 2011: Höjd utdelning till 3,70 kr per aktie

  * Hyresintäkterna för 2011 uppgick till 2 919 Mkr (2 759 Mkr föregående år).
  * Förvaltningsresultatet uppgick till 1 173 Mkr (1 141), motsvarande 7,15
   kronor (6,96) per aktie, en förbättring med 3%.
  * Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 194 Mkr (1 222) och på
   räntederivat till -429 Mkr (291).
  * Årets resultat efter skatt uppgick till 711 Mkr (1 964), motsvarande 4,34
   kronor (11,98) per aktie.
  * Nettoinvesteringarna uppgick till 1 908 Mkr (1 279) varav 1 158 Mkr (881)
   avsåg ny-, till- och ombyggnationer.
  * Styrelsen föreslår en utdelning om 3,70 kronor (3,60) per aktie, motsvarande
   en ökning om 3%.

Nettouthyrningen under året uppgick till 61 Mkr (36). Bruttouthyrningen under
året uppgick till 310 Mkr (257), varav 45 Mkr (46) avsåg uthyrning i samband med
ny-, till- och ombyggnation. Uppsägningarna uppgick till 249 Mkr (221), varav
konkurser 18 Mkr (12).

"Det är glädjande att Castellum kan visa tillväxt ytterligare ett år i såväl
förvaltningsresultat som utdelning" säger VD Håkan Hellström i en kommentar.
"Avmattningen i den svenska ekonomin börjar dock märkas på såväl hyres- som
fastighets- och räntemarknaden" tillägger Hellström.

Bilaga: Bokslutskommuniké 2011

För ytterligare information kontakta
Håkan Hellström, verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil 0705-60 74 56
Ulrika Danielsson, ekonomidirektör, tfn 031-60 74 00 / mobil 0706-47 12 61

www.castellum.se

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige.
Fastigheternas värde uppgår till 34 miljarder kronor och utgörs av lokaler för
kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om 3,4 miljoner kvm.
Fastigheterna ägs och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och
tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg, Öresundsområdet,
Storstockholm, Mälardalen och Östra Götaland.
Castellum aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Large Cap.

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

 This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of 
 Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: 
 (i) the releases contained herein are protected by copyright and 
   other applicable laws; and 
 (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and 
   originality of the information contained therein. 
   
 Source: Castellum AB (publ) via Thomson Reuters ONE