Castellum AB (publ) : Valberedningens förslag till styrelseledamöter m m i Castellum AB (publ)

Valberedningen föreslår val av Charlotte Strömberg som ny ordförande för
styrelsen i Castellum. Jan Kvarnström, som varit styrelseordförande sedan 1994,
har avböjt omval.

"Jan Kvarnström har, som mångårig ordförande i Castellum, haft en stor betydelse
för bolagets utveckling till att bli ett av de större börsnoterade
fastighetsbolagen i Sverige med fastigheter värda cirka 33 miljarder kronor. Det
har varit en utmaning för valberedningen att komma med förslag på en lämplig
efterträdare på ordförandeposten när Jan nu väljer att lämna styrelsen i
Castellum. Det känns därför utmärkt att kunna föreslå Charlotte Strömberg som ny
ordförande för styrelsen i Castellum, säger valberedningens ordförande Maj-
Charlotte Wallin i en kommentar."
Valberedningen föreslår vidare omval av nuvarande styrelseledamöterna Per
Berggren, Marianne Dicander Alexandersson, Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist,
Christer Jacobson och Johan Skoglund samt nyval av Jan Åke Jonsson.

"Efter 18 år som styrelseordförande i Castellum känns det bra att nu lämna över
ordförande-skapet till Charlotte Strömberg. Jag är övertygad om att Charlotte
Strömberg, med lång erfarenhet från den finansiella sektorn och
fastighetsmarknaden, och Jan Åke Jonsson, med omfattande internationell
erfarenhet från bilindustrin (senast som verkställande direktör för Saab
Automobile AB), kommer att kunna tillföra mycket i styrelsearbetet i Castellum.
Charlotte kommer att vara ny som ordförande i Castellum men känner bolaget väl
sedan hon var finansiell rådgivare i samband med börsnoteringen 1997. Castellum
är ett fint bolag som går en spännande framtid tillmötes, säger
styrelseordföranden Jan Kvarnström i en kommentar."

Arvode till styrelsen föreslås utgå med 1 980 000 kronor, varav 510 000 kronor
till ordföranden och 245 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter.
Förslaget innebär att det totala styrelse-arvodet ökar med 280 000 kronor från
föregående år till följd av att styrelsen utökas med en ledamot och det
individuella styrelsearvodet höjs med cirka två procent. Beloppen inkluderar
ersättning för utskottsarbete.

Vidare föreslår valberedningen att en ny valberedning inrättas inför 2013 års
årsstämma. Valberedningen föreslås tillsättas på samma sätt som tidigare genom
att styrelsens ordförande kontaktar de tre största ägarregistrerade eller på
annat sätt kända ägarna vid utgången av det tredje kvartalet 2012 och ber dem
utse en ledamot vardera. De tre ledamöter som utses jämte styrelsens ordförande
utgör valberedningen. Valberedningen utser inom sig ordförande.

Valberedningen i Castellum, som utsågs i enlighet med årsstämmans beslut, består
av  Maj-Charlotte Wallin (ordförande), representerande AFA Försäkring, Lars-Åke
Bokenberger representerande AMF Pension, Rutger van der Lubbe representerande
Stichting Pensioenfonds ABP och Castellums styrelseordförande Jan Kvarnström.

För ytterligare information kontakta
Maj-Charlotte Wallin, valberedningens ordförande. Tfn 08-696 42 02
Jan Kvarnström, styrelsens ordförande. Tfn +49 160 906 01 899

www.castellum.se

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige.
Fastigheternas värde uppgår till 33 miljarder kronor och utgörs av lokaler för
kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om 3,3 miljoner kvm.
Fastigheterna ägs och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och
tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg, Öresundsområdet,
Storstockholm, Mälardalen och Östra Götaland.
Castellum aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Large Cap.

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

 This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of 
 Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: 
 (i) the releases contained herein are protected by copyright and 
     other applicable laws; and 
 (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and 
      originality of the information contained therein. 
     
 Source: Castellum AB (publ) via Thomson Reuters ONE