Kallelse till årsstämma i Castellum AB (publ)

Vid Castellum AB (publ):s årsstämma torsdagen den 22 mars 2012 kommer bl a
följande förslag att framläggas:

En utdelning om 3,70 kronor per aktie och tisdagen den 27 mars 2012 som
avstämningsdag för utdelning.

Till styrelseledamöter föreslås omval av nuvarande styrelseledamöterna Per
Berggren, Marianne Dicander Alexandersson, Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist,
Christer Jacobson och Johan Skoglund. Jan Kvarnström, som varit ordförande i
styrelsen sedan 1994, har avböjt omval. Vidare föreslås nyval av Charlotte
Strömberg och Jan Åke Jonsson. Till styrelsens ordförande föreslås Charlotte
Strömberg. Vidare föreslås arvode till styrelsen utgå med 1 980 000 kronor,
varav 510 000 kronor till ordföranden och 245 000 kronor till envar av övriga
styrelseledamöter. Förslaget innebär att det totala styrelsearvodet ökar med
280 000 kronor från föregående år till följd av att styrelsen utökas med en
ledamot och att det individuella styrelsearvodet höjs med ca 2%.

En ny valberedning skall utses inför årsstämman 2013 enligt tidigare tillämpad
modell. Denna modell innebär att styrelsens ordförande ges i uppdrag att
kontakta de tre största ägarregistrerade eller på annat sätt kända ägarna vid
utgången av tredje kvartalet 2012 och be dem utse en ledamot vardera till
valberedningen. Önskar sådan aktieägare ej utse ledamot, tillfrågas den fjärde
största aktieägaren o s v. De sålunda utsedda ledamöterna, tillsammans med
styrelsens ordförande som sammankallande, skall utgöra valberedningen.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
under tiden intill nästa årsstämma.

Bilaga: Kallelse

För ytterligare information kontakta
Jan Kvarnström, styrelsens ordförande. Tfn +49 160 906 01 899
Håkan Hellström, verkställande direktör. Tfn 031-60 74 00 / mobil 0705-60 74 56

www.castellum.se

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige.
Fastigheternas värde uppgår till 34 miljarder kronor och utgörs av lokaler för
kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om 3,4 miljoner kvm.
Fastigheterna ägs och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och
tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg, Öresundsområdet,
Storstockholm, Mälardalen och Östra Götaland.
Castellum aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Large Cap.

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

 This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of 
 Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: 
 (i) the releases contained herein are protected by copyright and 
     other applicable laws; and 
 (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and 
      originality of the information contained therein. 
     
 Source: Castellum AB (publ) via Thomson Reuters ONE