Årsstämma i Castellum AB (publ)

Vid Castellum AB (publ):s årsstämma den 22 mars 2012 fastställdes styrelsens
förslag till vinstdisposition innebärande en utdelning om 3,70 kronor per aktie.
Tisdagen den 27 mars 2012 fastställdes som avstämningsdag för utdelning.

Stämman beslutade omval av nuvarande styrelseledamöter Per Berggren, Marianne
Dicander Alexandersson, Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, Christer Jacobson och
Johan Skoglund. Vidare beslutade stämman om nyval av Charlotte Strömberg och Jan
Åke Jonsson. Till styrelsens ordförande nyvaldes Charlotte Strömberg. Vidare
beslutade stämman att arvodet till styrelsen skall utgå med 510 000 kronor till
styrelsens ordförande och 245 000 kronor till envar av de övriga
styrelseledamöterna, totalt 1 980 000 kronor. Beloppen inkluderar ersättning för
utskottsarbete.

"Efter 17 år som styrelseordförande i bolaget har Jan Kvarnström valt att lämna
sitt uppdrag. Jan har varit med sedan Castellum bildades 1994 och har på ett
betydelsefullt sätt bidragit till att Castellum idag är ett av Sveriges största
börsnoterade fastighetsbolag med en framgångsrik utveckling av såväl resultat
som totalavkastning för aktieägarna" säger VD Håkan Hellström.

Stämman beslutade att en valberedning skall inrättas inför 2013 års stämma
enligt tidigare tillämpad modell.

Stämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.

Stämman beslutade slutligen att bemyndiga styrelsen att, i syfte att justera
bolagets kapitalstruktur samt för att kunna överlåta egna aktier som likvid
eller för finansiering av fastighetsinvesteringar, under tiden intill nästa
årsstämma förvärva och överlåta egna aktier.

För ytterligare information kontakta
Jan Kvarnström, styrelsens tidigare ordförande. Tfn +49 160 906 01 899
Håkan Hellström, verkställande direktör. Tfn 031-60 74 00 / mobil 0705-60 74 56

www.castellum.se

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige.
Fastigheternas värde uppgår till 34 miljarder kronor och utgörs av lokaler för
kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om 3,4 miljoner kvm.
Fastigheterna ägs och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och
tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg, Öresundsområdet,
Storstockholm, Mälardalen och Östra Götaland.
Castellum aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Large Cap.

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

 This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of 
 Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: 
 (i) the releases contained herein are protected by copyright and 
     other applicable laws; and 
 (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and 
      originality of the information contained therein. 
     
 Source: Castellum AB (publ) via Thomson Reuters ONE