Castellum investerar för 281 Mkr

Castellum har via det helägda dotterbolaget Harry Sjögren AB förvärvat tre
fastigheter i Högsbo, Göteborg. Fastigheterna ligger i anslutning till bolagets
befintliga bestånd och består av totalt 17 700 kvm fördelat på hälften
kontorsytor och hälften lagerytor. Uthyrningsgraden var ca 90% vid förvärvet.
Investeringen uppgick till 145 Mkr och tillträde har skett.
   Vidare har Harry Sjögren påbörjat nyproduktion i Viared, Borås, av 9 200 kvm
varav 8 750 kvm höglager och resterande del kontor. Nyproduktionen är fullt
uthyrd och beräknas vara färdigställd i slutet av 2012. Investeringen beräknas
uppgå till 58 Mkr.

I Rosersberg, Sigtuna, har Fastighets AB Brostaden påbörjat nybyggnation av
4 080 kvm, varav 2 820 kvm består av lagerytor och 1 260 kvm av kontorsytor.
Investeringen beräknas uppgå till 40 Mkr och vara färdigställd i slutet av
2012. För närvarande är inga kontrakt tecknade i den nya byggnaden.

I Örebro har Aspholmen Fastigheter AB förvärvat en industrifastighet om 3 050
kvm som gränsar till bolagets befintliga fastighetsbestånd. För närvarande är
inga kontrakt tecknade i byggnaden. Investeringen uppgick till 20 Mkr och
tillträde har skett.

I Backa, Göteborg, har Eklandia Fastighets AB påbörjat ombyggnation av en
lager/logistik fastighet för en ny hyresgäst. Investeringen beräknas uppgå till
18 Mkr och vara färdigställd under andra kvartalet 2012.

För ytterligare information kontakta
Håkan Hellström, verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil 0705-60 74 56
Henrik Saxborn, vice verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil
0706-94 74 50

www.castellum.se

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige.
Fastigheternas värde uppgår till 34 miljarder kronor och utgörs av lokaler för
kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om 3,4 miljoner kvm.
Fastigheterna ägs och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och
tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg, Öresundsområdet,
Storstockholm, Mälardalen och Östra Götaland.
Castellum aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Large Cap.

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

 This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of 
 Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: 
 (i) the releases contained herein are protected by copyright and 
     other applicable laws; and 
 (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and 
      originality of the information contained therein. 
     
 Source: Castellum AB (publ) via Thomson Reuters ONE