Castellums delårsrapport januari-mars 2012: 9% tillväxt i förvaltningsresultatet

  * Hyresintäkterna för perioden januari-mars 2012 uppgick till 753 Mkr (717 Mkr
   motsvarande period föregående år).
  * Förvaltningsresultatet uppgick till 273 Mkr (250), motsvarande 1,66 kronor
   (1,52) per aktie, en förbättring med 9%.
  * Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 10 Mkr (97) och på
   räntederivat till 206 Mkr (171).
  * Periodens resultat efter skatt uppgick till 362 Mkr (394), motsvarande 2,21
   kronor (2,40) per aktie.
  * Nettoinvesteringarna uppgick till 323 Mkr (419) varav 307 Mkr (244) avsåg
   ny-, till- och ombyggnationer.

Nettouthyrningen under perioden uppgick till -8 Mkr (21). Bruttouthyrningen
under perioden uppgick till 73 Mkr (75), varav 10 Mkr (12) avsåg uthyrning i
samband med ny-, till- och ombyggnation. Uppsägningarna uppgick till 81 Mkr
(54), varav 6 Mkr (4) avsåg konkurser och 14 Mkr (1) avsåg uppsägningar med
minst 18 månaders återstående kontraktslängd.

"Vi kan inte vara annat än nöjda med tillväxten i förvaltningsresultatet, även
om nettouthyrningen visar en nedåtgående trend" säger VD Håkan Hellström i en
kommentar. "Uthyrningsvolymen är fortsatt hög, men vi har under de senaste
kvartalen sett en tendens att fler kunder säger upp kontrakt allt längre tid
innan avtalet löper ut, vilket innebär att vi har motsvarande längre tid på oss
för uthyrning till nya kunder" tillägger Hellström.

Bilaga: Delårsrapport januari-mars 2012

För ytterligare information kontakta
Håkan Hellström, verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil 0705-60 74 56
Ulrika Danielsson, ekonomidirektör, tfn 031-60 74 00 / mobil 0706-47 12 61

www.castellum.se

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige.
Fastigheternas värde uppgår till 34 miljarder kronor och utgörs av lokaler för
kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om 3,4 miljoner kvm.
Fastigheterna ägs och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och
tydlig närvaro inom fem tillväxt-regioner: Storgöteborg, Öresundsområdet,
Storstockholm, Mälardalen och Östra Götaland.
Castellum aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Large Cap.

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

 This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of 
 Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: 
 (i) the releases contained herein are protected by copyright and 
   other applicable laws; and 
 (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and 
   originality of the information contained therein. 
   
 Source: Castellum AB (publ) via Thomson Reuters ONE