Castellum säljer för 156 Mkr och sätter upp ett MTN-program

Castellum AB (publ) har via det helägda dotterbolaget Aspholmen Fastigheter AB
sålt 6 fastigheter i Sigtuna för 116 Mkr netto efter avdrag för bedömd
uppskjuten skatt och omkostnader om totalt 7 Mkr. Den senaste värderingen
uppgick till 114 Mkr. Fastigheterna består av 16 620 kvm varav 8 420 kvm
industriytor, 6 590 kvm kontor och 1 610 kvm lager. Frånträde sker den 1 juni
2012.

I centrala Göteborg har Eklandia Fastighets AB sålt en kontorsfastighet om 970
kvm för 40 Mkr netto efter avdrag för bedömd uppskjuten skatt och omkostnader om
totalt 4 Mkr. Den senaste värderingen uppgick till 35 Mkr. Frånträde har skett.

Castellum har vidare som led i att bredda finansieringen för avsikt att sätta
upp ett MTN-program med en låneram om 5 miljarder kronor. MTN-programmet kommer
att komplettera Castellums befintliga finansiering, vilken i huvudsak sker i
bank. En första emission under programmet bedöms ske under 2012.

"Castellum har för närvarande inget behov av ny finansiering utan vi ser MTN-
programmet som ett komplement till dagens finansiering med låneavtal i bank och
företagscertifikat. Finansieringen kommer användas till fortsatt lönsamma
investeringar i förvärv samt ny-, till- och ombyggnation" säger VD Håkan
Hellström i en kommentar.

För ytterligare information kontakta
Håkan Hellström, verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil 0705-60 74 56
Henrik Saxborn, vice verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil
0706-94 74 50
Anette Asklin, finansdirektör, tfn 031-60 74 00 / mobil 0706-64 97 17

www.castellum.se

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige.
Fastigheternas värde uppgår till 34 miljarder kronor och utgörs av lokaler för
kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om 3,4 miljoner kvm.
Fastigheterna ägs och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och
tydlig närvaro inom fem tillväxt-regioner: Storgöteborg, Öresundsområdet,
Storstockholm, Mälardalen och Östra Götaland.
Castellum aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Large Cap.

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

 This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of 
 Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: 
 (i) the releases contained herein are protected by copyright and 
     other applicable laws; and 
 (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and 
      originality of the information contained therein. 
     
 Source: Castellum AB (publ) via Thomson Reuters ONE