Castellum investerar för 291 Mkr och säljer för 46 Mkr

Castellum AB (publ) har via det helägda dotterbolaget Fastighets AB Briggen
förvärvat en fullt uthyrd lager- och kontorsfastighet i Høje-Taastrup, väster om
centrala Köpenhamn, om 19 200 kvm. På fastigheten finns en outnyttjad byggrätt
om 15 000 kvm. Investeringen uppgick till 111 Mkr och tillträde har skett.
  I Herlev, nordväst om centrala Köpenhamn, Danmark, har Briggen förvärvat en
fullt uthyrd kontors- och lager fastighet om 5 900 kvm. Investeringen uppgick
till 46 Mkr och tillträde har skett.
  I Lund har Briggen förvärvat en industri- och lagerfastighet om 1 770 kvm för
17 Mkr. Fastigheten ligger i anslutning till bolagets befintliga
fastighetsbestånd i Lund och var vid förvärvet vakant. Tillträde sker i slutet
av augusti.
  Vidare har Briggen påbörjat en nybyggnation i Gastelyckan, Lund, av 2 400 kvm
handelsyta. Nybyggnationen är fullt uthyrd. Investeringen är beräknad till 29
Mkr och beräknas vara färdigställd under våren 2013.

I Jordbro, Stockholm, har Fastighets AB Brostaden påbörjat en nybyggnation av en
lager/logistik byggnad om 6 550 kvm. Investeringen beräknas uppgå till 66 Mkr
och vara färdigställd andra kvartalet 2013. För närvarande är inga kontrakt
tecknade i den nya byggnaden.

I Lindome, söder om Göteborg, har Eklandia Fastighets AB sålt två
lagerfastigheter om 12 430 kvm för 31 Mkr netto efter avdrag för bedömd
uppskjuten skatt och omkostnader om totalt 2 Mkr. Senaste värdering uppgick till
31 Mkr. Frånträde har skett.

I Varla, Kungsbacka, har Harry Sjögren AB påbörjat en nybyggnation av 2 300 kvm
lager- och kontorslokaler. Investeringen beräknas uppgå till 22 Mkr och vara
färdigställd under tredje kvartalet 2013. För närvarande är inga kontrakt
tecknade i den nya byggnaden.

I Torsvik, Jönköping, har Fastighets AB Corallen sålt en lager/industri
fastighet om 3 670 kvm för 15 Mkr. Senaste värdering uppgick till 12 Mkr.
Frånträde har skett.

För ytterligare information kontakta
Håkan Hellström, verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil 0705-60 74 56
Henrik Saxborn, vice verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil
0706-94 74 50

www.castellum.se

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige.
Fastigheternas värde uppgår till 34 miljarder kronor och utgörs av lokaler för
kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om 3,4 miljoner kvm.
Fastigheterna ägs och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och
tydlig närvaro inom fem tillväxt-regioner: Storgöteborg, Öresundsområdet,
Storstockholm, Mälardalen och Östra Götaland.
Castellum aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Large Cap.

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

 This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of 
 Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: 
 (i) the releases contained herein are protected by copyright and 
     other applicable laws; and 
 (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and 
      originality of the information contained therein. 
     
 Source: Castellum AB (publ) via Thomson Reuters ONE