Fortsatt bra tillväxt i förvaltningsresultatet och positiv nettouthyrning

  * Hyresintäkterna för perioden januari-juni 2012 uppgick till 1 521 Mkr (1 447
   Mkr motsvarande period föregående år).
  * Förvaltningsresultatet uppgick till 606 Mkr (555), motsvarande 3,70 kronor
   (3,38) per aktie, en förbättring med 9%.
  * Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 28 Mkr (388) och på
   räntederivat till 109 Mkr (67).
  * Periodens resultat efter skatt uppgick till 580 Mkr (757), motsvarande 3,54
   kronor (4,62) per aktie.
  * Nettoinvesteringarna uppgick till 735 Mkr (738) varav 613 Mkr (528) avsåg
   ny-, till- och ombyggnationer.

Bruttouthyrningen under perioden uppgick till 154 Mkr (189), varav 25 Mkr (38)
avsåg uthyrning i samband med ny-, till- och ombyggnation. Uppsägningarna
uppgick till 141 Mkr (132), varav 14 Mkr (7) avsåg konkurser och 17 Mkr (4)
avsåg uppsägningar med mer än 18 månaders återstående kontraktslängd.
Nettouthyrningen för perioden uppgick därmed till 13 Mkr (57), medan den för
andra kvartalet isolerat uppgick till 21 Mkr (36).

"Castellum uppvisar fortsatt tillväxt i förvaltningsresultatet och det är
dessutom glädjande att nettouthyrningen är positiv efter två kvartal med negativ
utveckling" säger VD Håkan Hellström i en kommentar. "Castellum fortsätter att
utveckla och investera i svenska större städer. Projektportföljen utvecklas
positivt såväl vad avser igångsatta projekt som förfrågningar" tillägger
Hellström.

Bilaga: Halvårsrapport januari-juni 2012

För ytterligare information kontakta
Håkan Hellström, verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil 0705-60 74 56
Ulrika Danielsson, ekonomidirektör, tfn 031-60 74 00 / mobil 0706-47 12 61

www.castellum.se

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige.
Fastigheternas värde uppgår till 35 miljarder kronor och utgörs av lokaler för
kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om 3,4 miljoner kvm.
Fastigheterna ägs och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och
tydlig närvaro inom fem tillväxt-regioner: Storgöteborg, Öresundsområdet,
Storstockholm, Mälardalen och Östra Götaland.
Castellum aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Large Cap.

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

 This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of 
 Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: 
 (i) the releases contained herein are protected by copyright and 
   other applicable laws; and 
 (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and 
   originality of the information contained therein. 
   
 Source: Castellum AB (publ) via Thomson Reuters ONE