Castellums ABs första emission under MTN-programmet

Castellum har genomfört en första emission om 600 Mkr under bolagets MTN-program
med en låneram om 5 miljarder kronor.

Totalt emitterat belopp om 600 Mkr är fördelat på en treårig obligation om 475
Mkr med en rörlig kupongränta (FRN-lån) om 3M Stibor + 2,30% p.a. och en treårig
obligation om 125 Mkr med en fast kupongränta om 4% p.a.

Obligationerna säkerställs ej och utgör ett komplement till Castellums
befintliga finansiering.

Prospekt och slutgiltiga villkor för respektive lån finns på Castellums hemsida.

För ytterligare information kontakta
Håkan Hellström, verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil 0705-60 74 56
Anette Asklin, finansdirektör, tfn 031-60 74 00 / mobil 0706-64 97 17

www.castellum.se

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige.
Fastigheternas värde uppgår till 35 miljarder kronor och utgörs av lokaler för
kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om 3,4 miljoner kvm.
Fastigheterna ägs och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och
tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg, Öresundsområdet,
Storstockholm, Mälardalen och Östra Götaland.
Castellum aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Large Cap.

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

 This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of 
 Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: 
 (i) the releases contained herein are protected by copyright and 
     other applicable laws; and 
 (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and 
      originality of the information contained therein. 
     
 Source: Castellum AB (publ) via Thomson Reuters ONE