Castellum investerar för en halv miljard

Castellum AB (publ) har via det helägda dotterbolaget Fastighets AB Briggen
påbörjat en om- och tillbyggnation av en fastighet om 14 000 kvm i Jägersro,
Malmö. Investeringen beräknas uppgå till drygt 100 Mkr och vara färdigställd
sista kvartalet 2013. Fastigheten är uthyrd till 90%.

Fastighets AB Brostaden har förvärvat fyra fastigheter i Stockholm i direkt
anslutning till befintligt bestånd. Fastigheterna består av kontor- och
lagerytor om 15 500 kvm och investeringen uppgår till 154 Mkr. Tillträdet har
skett och fastigheterna är i princip fullt uthyrda.
  I Huddinge, Stockholm, med direkt anslutning till E4/E20 har Brostaden
förvärvat en i princip fullt uthyrd kontorsfastighet om 5 500 kvm. Investeringen
uppgick till 56 Mkr och tillträde har skett.
  Vidare har Brostaden påbörjat en nybyggnation i Smista Allé av ett
parkeringsdäck i 5 plan om totalt 9 600 kvm. P-däcket ligger i anslutning till
byggnader som tidigare uppförts av Brostaden. Investeringen beräknas uppgå till
71 Mkr och vara färdigställd andra kvartalet 2013. Nybyggnationen är fullt
uthyrd.

I Torsvik, Jönköping, har Fastighets AB Corallen förvärvat en uthyrd
lagerfastighet om 9 020 kvm. På fastigheten finns en outnyttjad byggrätt om
5 000 kvm. Investeringen uppgick till 45 Mkr och tillträde har skett.
  Vidare har Corallen påbörjat en nybyggnation i Ljungarum, Jönköping, av
3 100 kvm lager- och industriytor. Investeringen beräknas uppgå till 39 Mkr och
vara färdigställd första kvartalet 2013. Den nya byggnaden är fullt uthyrd.

I Kärra, Göteborg, har Eklandia Fastighets AB påbörjat en tillbyggnation om
3 800 kvm industrilokaler. Investeringen beräknas uppgå till 29 Mkr och vara
färdigställd första kvartalet 2013. Tillbyggnationen är fullt uthyrd.

För ytterligare information kontakta
Håkan Hellström, verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil 0705-60 74 56
Henrik Saxborn, vice verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil
0706-94 74 50

www.castellum.se

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige.
Fastigheternas värde uppgår till 35 miljarder kronor och utgörs av lokaler för
kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om 3,4 miljoner kvm.
Fastigheterna ägs och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och
tydlig närvaro inom fem tillväxt-regioner: Storgöteborg, Öresundsområdet,
Storstockholm, Mälardalen och Östra Götaland.
Castellum aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Large Cap.

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

 This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of 
 Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: 
 (i) the releases contained herein are protected by copyright and 
     other applicable laws; and 
 (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and 
      originality of the information contained therein. 
     
 Source: Castellum AB (publ) via Thomson Reuters ONE