Fortsatt positiv utveckling och VD-skifte i Castellum AB

  * Hyresintäkterna för perioden januari-september 2012 uppgick till 2 285 Mkr
   (2 181 Mkr motsvarande period föregående år).
  * Förvaltningsresultatet uppgick till 953 Mkr (889), motsvarande 5,81 kronor
   (5,42) per aktie, en förbättring med 7%.
  * Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 56 Mkr (436) och på
   räntederivat till -83 Mkr (-365).
  * Periodens resultat efter skatt uppgick till 714 Mkr (719), motsvarande 4,35
   kronor (4,38) per aktie.
  * Nettoinvesteringarna uppgick till 1 536 Mkr (1 066) varav 886 Mkr (775)
   avsåg ny-, till- och ombyggnationer.
  * Verkställande direktören Håkan Hellström lämnar sin befattning vid kommande
   årsstämma 21 mars 2013 för att gå i pension.

Bruttouthyrningen (d v s årshyra för total uthyrning) under perioden uppgick
till 235 Mkr (246), varav 53 Mkr (41) avsåg uthyrning i samband med ny-, till-
och ombyggnation. Uppsägningarna uppgick till 192 Mkr (177), varav 24 Mkr (15)
avsåg konkurser och 17 Mkr (8) avsåg uppsägningar
med mer än 18 månaders återstående kontraktslängd. Nettouthyrningen för perioden
uppgick därmed till 43 Mkr (69), medan den för tredje kvartalet isolerat uppgick
till 30 Mkr (12).

"Den aktuella bilden är att det fortsatt finns bra efterfrågan på lokaler, trots
klara tecken på en avmattning i den svenska ekonomin" säger VD Håkan Hellström i
en kommentar.

"Castellum är idag ett starkt företag med högt anseende, såväl som aktör på den
svenska fastighetsmarknaden som placeringsalternativ på kapitalmarknaderna i
Sverige och internationellt. Bolagets strategi grundar sig på finansiell styrka
och en decentraliserad organisation kombinerad med en operativ riskspridning.
Strategin lades fast inför börsintroduktionen 1997 och har sedan dess konsekvent
genomförts och utvecklats av tre generationer ledare" säger styrelsens
ordförande Charlotte Strömberg.

"Det har varit fantastiskt utvecklande och roligt att ha varit med under alla
18 år sedan Castellum bildades och såsom VD de sista 7 åren. Men jag känner
också att det är tid att lämna en exekutiv befattning och lägga mer tid på annat
än yrkesrelaterade frågor" säger VD Håkan Hellström i en kommentar.

"Jag och övriga i styrelsen hade gärna fortsatt samarbetet med Håkan i rollen
som verkställande direktör och tycker att det är tråkigt att han lämnar bolaget.
Vi tackar Håkan för hans ytterst viktiga bidrag till Castellums utveckling och
respekterar samtidigt hans vilja att lämna den operativa yrkesrollen. Fram tills
dess att Håkan lämnar vid kommande årsstämma har han och hans ledningsgrupp
styrelsens fulla stöd, att med bibehållen energi fortsätta utveckla bolaget.
Castellums decentraliserade struktur borgar för att överlämnandet till en ny
verkställande direktör kommer kunna ske smidigt och att uppställda mål och
strategier kan fullföljas i samma takt som tidigare såväl på kort som på lång
sikt", fortsätter Charlotte Strömberg.

"Styrelsen ser nu fram emot att slutföra den pågående rekryteringen av
Castellums nästa VD och processen beräknas vara slutförd i god tid före
årsstämman" avslutar Charlotte Strömberg.

En valberedning har utsetts i enlighet med årsstämmans beslut och utgörs av Maj-
Charlotte Wallin representerande AFA Försäkring, Rutger van der Lubbe
representerande Stichting Pensioenfonds ABP, Johan Strandberg representerande
SEB Fonder samt styrelsens ordförande Charlotte Strömberg. Valberedningen
representerar tillsammans ca 14% av kapital och röster i bolaget.
Aktieägare är välkomna att lämna förslag till valberedningen senast den 6
december 2012 via Castellum AB, Att: Valberedningen, Box 2269, 403 14 Göteborg.

Bilaga: Delårsrapport januari-september 2012

För ytterligare information kontakta
Håkan Hellström, verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil 0705-60 74 56
Ulrika Danielsson, ekonomidirektör, tfn 031-60 74 00 / mobil 0706-47 12 61
Charlotte Strömberg, styrelsens ordförande, mobil  0702-77 04 03

www.castellum.se

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige.
Fastigheternas värde uppgår till 35 miljarder kronor och utgörs av lokaler för
kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om 3,4 miljoner kvm.
Fastigheterna ägs och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och
tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg, Öresundsområdet,
Storstockholm, Mälardalen och Östra Götaland.
Castellum aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Large Cap.

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

 This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of 
 Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: 
 (i) the releases contained herein are protected by copyright and 
   other applicable laws; and 
 (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and 
   originality of the information contained therein. 
   
 Source: Castellum AB (publ) via Thomson Reuters ONE