Castellum investerar för 435 Mkr

Castellum AB (publ) har via det helägda dotterbolaget Aspholmen Fastigheter AB
påbörjat om- och tillbyggnation i en fastighet om 10 020 kvm i centrala Uppsala.
Investeringen beräknas uppgå till 190 Mkr och innebär ombyggnation av 5 500 kvm
och tillbyggnation av 3 700 kvm till moderna kontorsytor. Om- och
tillbyggnationen är uthyrd till 30% och beräknas vara färdigställd successivt
fram till tredje kvartalet 2014.
  Vidare har Aspholmen påbörjat ombyggnation i Boländerna, Uppsala, av en
butiksbyggnad om 8 750 kvm. Investeringen beräknas uppgå till 38 Mkr och vara
färdigställd sista kvartalet 2013. Byggnaden är uthyrd till 65%.
  I Kopparlunden, Västerås, har Aspholmen påbörjat en nybyggnation av 1 400 kvm
kontorsytor. Investeringen beräknas uppgå till 24 Mkr och vara färdigställd
sista kvartalet 2013. Nybyggnationen är fullt uthyrd.

I Fosie/Jägersro, Malmö, har Fastighets AB Briggen förvärvat en kontorsfastighet
om 6 560 kvm i anslutning till bolagets befintliga bestånd. Investeringen
uppgick till 89 Mkr och tillträde sker i december 2012. Byggnaden är uthyrd till
82%.
  I Väla Södra, Helsingborg, har Briggen påbörjat nybyggnation av 2 450 kvm
kontors- och lagerlokaler. Investeringen beräknas uppgå till 35 Mkr och vara
färdigställd tredje kvartalet 2013. Den nya byggnaden är fullt uthyrd.

I Växjö har Fastighets AB Corallen påbörjat ombyggnation i en fastighet om
30 930 kvm. Ombyggnationen innebär att 2 000 kvm produktionsytor byggs om till
moderna kontorsytor. Investeringen beräknas uppgå till 16 Mkr och vara
färdigställd första kvartalet 2013. Ytorna som byggs om är fullt uthyrda.
  I Linköping har Corallen påbörjat ombyggnation i en fastighet om 18 010 kvm
där 4 800 kvm byggs om till moderna kontorslokaler. Investeringen beräknas uppgå
till 16 Mkr och beräknas vara färdigställd tredje kvartalet 2013. De ombyggda
lokalerna är uthyrda till 38%.

Norr om Göteborg längs med E6 har Eklandia Fastighets AB förvärvat en fastighet
om 2 270 kvm varav 1 250 kvm består av kontor och 1 020 kvm lager. Investeringen
uppgick till 27 Mkr. Fastigheten är fullt uthyrd och tillträde har skett.

För ytterligare information kontakta
Håkan Hellström, verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil 0705-60 74 56
Henrik Saxborn, vice verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil
0706-94 74 50

www.castellum.se

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige.
Fastigheternas värde uppgår till 35 miljarder kronor och utgörs av lokaler för
kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om 3,5 miljoner kvm.
Fastigheterna ägs och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och
tydlig närvaro inom fem tillväxt-regioner: Storgöteborg, Öresundsområdet,
Storstockholm, Mälardalen och Östra Götaland.
Castellum aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Large Cap.

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

 This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of 
 Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: 
 (i) the releases contained herein are protected by copyright and 
     other applicable laws; and 
 (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and 
      originality of the information contained therein. 
     
 Source: Castellum AB (publ) via Thomson Reuters ONE