Castellum investerar för 502 Mkr

Castellum AB (publ) har via det helägda dotterbolaget Fastighets AB Brostaden
förvärvat 5 fastigheter och en tomträtt i Sollentuna, Botkyrka, Stockholm och
Huddinge. Förvärven består av 27 011 kvm, varav 20 933 kvm lager, 3 270 kvm
kontor samt 2 808 kvm handel, och ligger till större delen i direkt anslutning
till Brostadens befintliga bestånd. Investeringen uppgick till 214 Mkr netto,
efter avdrag för bedömd uppskjuten skatt. Uthyrningsgraden i beståndet är ca
95% och tillträde sker innan årsskiftet.
  I samma transaktion förvärvde Fastighets AB Briggen två fastigheter och en
tomträtt i Malmö. De förvärvade fastigheterna består av 13 574 kvm varav 9 974
kvm kontor och 3 600 kvm lager. Tomträtten består av en outnyttjad byggrätt om
ca 9 000 kvm. Förvärven ligger i direkt anslutning till Briggens befintliga
fastighetsbestånd och är fullt uthyrda. Investeringen uppgick till 168 Mkr
netto, efter avdrag för bedömd uppskjuten skatt och tillträde sker innan
årsskiftet.

Aspholmen Fastigheter AB har förvärvat två fastigheter i centrala Uppsala i
direkt anslutning till bolagets befintliga bestånd. Fastigheterna består av
7 260 kvm kontorsyta och är uthyrda till ca 60%. Investeringen uppgick till 120
Mkr netto, efter avdrag för bedömd uppskjuten skatt och tillträde har skett.

För ytterligare information kontakta
Håkan Hellström, verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil 0705-60 74 56
Henrik Saxborn, vice verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil
0706-94 74 50

www.castellum.se

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige.
Fastigheternas värde uppgår till 35 miljarder kronor och utgörs av lokaler för
kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om 3,5 miljoner kvm.
Fastigheterna ägs och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och
tydlig närvaro inom fem tillväxt-regioner: Storgöteborg, Öresundsområdet,
Storstockholm, Mälardalen och Östra Götaland.
Castellum aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Large Cap.

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

 This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of 
 Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: 
 (i) the releases contained herein are protected by copyright and 
     other applicable laws; and 
 (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and 
      originality of the information contained therein. 
     
 Source: Castellum AB (publ) via Thomson Reuters ONE