7% tillväxt i förvaltningsresultat och utdelning

  * Hyresintäkterna för 2012 uppgick till 3 073 Mkr (2 919 Mkr föregående år).
  * Förvaltningsresultatet uppgick till 1 255 Mkr (1 173), motsvarande 7,65
   kronor (7,15) per aktie, en förbättring med 7%.
  * Värdeförändringar på fastigheter uppgick till -69 Mkr (194) och på
   räntederivat till -110 Mkr (-429). Sänkt bolagsskatt har medfört en
   engångsintäkt om 647 Mkr utöver sedvanlig skattekostnad.
  * Årets resultat efter skatt uppgick till 1 473 Mkr (711), motsvarande 8,98
   kronor (4,34) per aktie.
  * Nettoinvesteringarna uppgick till 2 545 Mkr (1 908) varav 1 279 Mkr (1 158)
   avsåg ny-, till- och ombyggnationer.
  * Styrelsen föreslår en utdelning om 3,95 kronor (3,70) per aktie, motsvarande
   en ökning om 7%.
  * Nuvarande vice VD Henrik Saxborn blir ny verkställande direktör efter Håkan
   Hellström, som lämnar sin befattning i samband med årsstämman 21 mars 2013.

Bruttouthyrningen (d v s årshyra för total uthyrning) under året uppgick till
327 Mkr (310), varav 79 Mkr (45) avsåg uthyrning i samband med ny-, till- och
ombyggnation. Uppsägningarna uppgick till 278 Mkr (249), varav konkurser 28 Mkr
(18) och 40 Mkr (24) avsåg uppsägningar med mer än 18 månaders återstående
kontraktslängd. Nettouthyrningen för året uppgick därmed till 49 Mkr (61) medan
den för fjärde kvartalet isolerat uppgick till 6 Mkr (-8).

"Det är glädjande att uppvisa 7% tillväxt i såväl förvaltningsresultat som
utdelning, speciellt då detta är min sista rapport som verkställande direktör i
Castellum" säger VD Håkan Hellström i en kommentar.

Bilaga: Bokslutskommuniké 2012

För ytterligare information kontakta
Håkan Hellström, verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil 0705-60 74 56
Ulrika Danielsson, ekonomidirektör, tfn 031-60 74 00 / mobil 0706-47 12 61

www.castellum.se

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige.
Fastigheternas värde uppgår till 36 miljarder kronor och utgörs av lokaler för
kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om 3,6 miljoner kvm.
Fastigheterna ägs och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och
tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg, Öresundsregionen,
Storstockholm, Mälardalen och Östra Götaland.
Castellum aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Large Cap.

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

 This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of 
 Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: 
 (i) the releases contained herein are protected by copyright and 
   other applicable laws; and 
 (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and 
   originality of the information contained therein. 
   
 Source: Castellum AB (publ) via Thomson Reuters ONE