Valberedningens förslag till styrelseledamöter m m i Castellum AB (publ)

Valberedningen i Castellum, som utsågs i enlighet med beslut av årsstämman
2012, består av Maj-Charlotte Wallin, representerande AFA Försäkring, Rutger van
der Lubbe representerande Stichting Pensioenfonds ABP, Johan Strandberg
representerande SEB Fonder och Castellums styrelseordförande Charlotte
Strömberg.

Valberedningen föreslår omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter; Charlotte
Strömberg, Per Berggren, Marianne Dicander Alexandersson, Ulla-Britt Fräjdin-
Hellqvist, Christer Jacobson, Jan Åke Jonsson och Johan Skoglund. Till
styrelsens ordförande föreslås omval av Charlotte Strömberg.

Arvode till styrelseledamöterna föreslås utgå med 2 025 000 kronor, varav
525 000 kronor till ordföranden och 250 000 kronor till envar av övriga
styrelseledamöter (inklusive arvode för arbete i revisionsutskottet). Styrelsen
har fattat beslut om att inrätta ett separat ersättningsutskott bestående av tre
styrelseledamöter, inklusive styrelsens ordförande som även skall vara
ordförande i ersättningsutskottet. Arvode för arbete i ersättningsutskottet
föreslås utgå med 30 000 kronor per person, d v s totalt 90 000 kronor.
Förslaget innebär att det totala styrelsearvodet, inklusive arvode för arbete i
ersättningsutskottet och revisionsutskottet, ökar med 135 000 kronor från
föregående år samt att det totala styrelsearvodet uppgår till 2 115 000 kronor.

Vidare föreslår valberedningen att en ny valberedning inrättas inför 2014 års
årsstämma. Förslaget ser lite annorlunda ut än tidigare år och innebär att
styrelsens ordförande kontaktar de tre största ägarregistrerade eller på annat
sätt kända ägarna per den sista dagen för aktiehandel i augusti 2013 och ber dem
utse en ledamot vardera. De tre ledamöter som utses jämte styrelsens ordförande
utgör valberedningen. Valberedningen utser inom sig ordförande. Offentliggörande
av namnen på valberedningens ledamöter skall ske senast sex månader före
årsstämman 2014.

För ytterligare information kontakta
Maj-Charlotte Wallin, valberedningens ordförande, tfn 08-696 42 02
Charlotte Strömberg, styrelsens ordförande, mobil 0702- 77 04 03

www.castellum.se

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige.
Fastigheternas värde uppgår till 35 miljarder kronor och utgörs av lokaler för
kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om 3,5 miljoner kvm.
Fastigheterna ägs och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och
tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg, Öresundsområdet,
Storstockholm, Mälardalen och Östra Götaland.
Castellum aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Large Cap.

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

 This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of 
 Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: 
 (i) the releases contained herein are protected by copyright and 
     other applicable laws; and 
 (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and 
      originality of the information contained therein. 
     
 Source: Castellum AB (publ) via Thomson Reuters ONE