Castellum AB (publ) : Kallelse till årsstämma i Castellum AB (publ)

Vid Castellum AB (publ):s årsstämma torsdagen den 21 mars 2013 kommer bl a
följande förslag att framläggas:

  * En utdelning om 3,95 kronor per aktie och tisdagen den 26 mars 2013 som
   avstämningsdag för utdelning.
  * Till styrelseledamöter föreslås omval av samtliga nuvarande
   styrelseledamöter: Charlotte Strömberg, Per Berggren, Marianne Dicander
   Alexandersson, Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, Christer Jacobson, Jan Åke
   Jonsson och Johan Skoglund. Till styrelsens ordförande föreslås omval av
   Charlotte Strömberg. Vidare föreslås arvode till styrelsen utgå med
   2 025 000 kr, varav 525 000 kr till ordföranden och 250 000 till envar av
   övriga styrelseledamöter (inklusive arvode för arbete i revisionsutskottet).
   Styrelsen har fattat beslut om att inrätta ett separat ersättningsutskott
   bestående av tre styrelseledamöter, inklusive styrelsens ordförande som även
   skall vara ordförande i ersättningsutskottet. Arvode för arbete i
   ersättningsutskottet föreslås utgå med 30 000 kronor per person, d v s
   totalt 90 000 kronor. Förslaget innebär att det totala styrelsearvodet,
   inklusive arvode för arbete i ersättningsutskottet och revisionsutskottet,
   ökar med 135 000 kronor från föregående år samt att det totala
   styrelsearvodet uppgår till 2 115 000 kronor.
  * En ny valberedning skall utses inför årsstämman 2014 genom att styrelsens
   ordförande kontaktar de tre största ägarregistrerade eller på annat sätt
   kända aktieägarna per den sista dagen för aktiehandel i augusti 2013, och
   ber dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Namnen på
   valberedningens ledamöter skall tillkännages senast sex månader före
   nästkommande årsstämma.
  * Förnyelse av det treåriga incitamentsprogram som tidigare gällt för ledande
   befattningshavare, d v s koncernledningen, inom Castellum under flera
   perioder.
  * Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna
   aktier under tiden intill nästa årsstämma.

Bilaga: Kallelse

För ytterligare information kontakta
Charlotte Strömberg, styrelsens ordförande. Tfn 0702-77 04 03
Håkan Hellström, verkställande direktör. Tfn 031-60 74 00 / mobil 0705-60 74 56

www.castellum.se

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige.
Fastigheternas värde uppgår till 36 miljarder kronor och utgörs av lokaler för
kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om 3,6 miljoner kvm.
Fastigheterna ägs och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och
tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg, Öresundsområdet,
Storstockholm, Mälardalen och Östra Götaland.
Castellum aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Large Cap.

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

 This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of 
 Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: 
 (i) the releases contained herein are protected by copyright and 
   other applicable laws; and 
 (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and 
   originality of the information contained therein. 
   
 Source: Castellum AB (publ) via Thomson Reuters ONE