Castellum AB (publ) : Årsstämma i Castellum AB (publ)

Vid Castellum AB (publ):s årsstämma den 21 mars 2013 fastställdes styrelsens
förslag till vinstdisposition innebärande en utdelning om 3,95 kronor per aktie.
Tisdagen den 26 mars 2013 fastställdes som avstämningsdag för utdelning.

Stämman beslutade om omval av nuvarande styrelseledamöterna Charlotte Strömberg,
Per Berggren, Marianne Dicander Alexandersson, Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist,
Christer Jacobson, Jan Åke Jonsson och Johan Skoglund. Till styrelsens
ordförande omvaldes Charlotte Strömberg. Vidare beslutade stämman att arvode
till styrelsen skall utgå med 525 000 kronor till styrelsens ordförande och
250 000 kronor till envar av de övriga styrelseledamöterna (inklusive arvode för
arbete i revisionsutskottet). Ett separat ersättningsutskott skall inrättas
bestående av tre styrelseledamöter, inklusive styrelsens ordförande som även
skall vara ordförande i ersättningsutskottet. Arvode för arbete i
ersättningsutskottet beslutades utgå med 30 000 kronor per person,
d v s totalt 90 000 kronor. Besluten innebär att det totala styrelsearvodet,
inklusive arvode för arbete i ersättningsutskottet och revisionsutskottet, ökar
med 135 000 kronor från föregående år samt att det totala styrelsearvodet uppgår
till 2 115 000 kronor.

Stämman beslutade att en valberedning skall inrättas inför 2014 års stämma genom
att styrelsens ordförande kontaktar de tre största ägarregistrerade eller på
annat sätt kända aktieägarna per den sista dagen för aktiehandel i augusti
2013, och ber dem utse en ledamot vardera till valberedningen. De utsedda
ledamöterna, tillsammans med styrelsens ordförande som sammankallande, skall
utgöra valberedningen. Valberedningen skall utse ordförande inom sig. Namnen på
valberedningens ledamöter skall tillkännages senast sex månader före
nästkommande årsstämma.

Stämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare. Vidare godkände stämman styrelsens förslag om förnyat
incitamentsprogram för ledande befattningshavare.

Stämman beslutade slutligen att bemyndiga styrelsen att, i syfte att justera
bolagets kapitalstruktur samt för att kunna överlåta egna aktier som likvid
eller för finansiering av fastighetsinvesteringar, under tiden intill nästa
årsstämma förvärva och överlåta egna aktier.

Revisorn Carl Lindgren har meddelat att han slutar utöva sitt yrke under 2013
och lämnar därmed sitt uppdrag som revisor i Castellum i samband med årsstämman.
Revisorssuppleanten Conny Lyser kommer, i egenskap av suppleant, att ersätta
Carl Lindgren för hans återstående mandattid till och med utgången av årsstämman
2014.

Verkställande direktören, Håkan Hellström, lämnade sin befattning i anslutning
till stämmans avslutning för att gå i pension. På styrelsens konstituerande
möte, utsågs Henrik Saxborn till ny verkställande direktör i Castellum AB.

"Håkan har genom sitt långsiktiga engagemang och sin analytiska ådra varit
starkt bidragande till att etablera Castellum som ett av de större börsnoterade
fastighetsbolagen i Sverige. Han lämnar efter 18 år i bolaget, varav de sju
senaste i rollen som verkställande direktör, över ett starkt företag med högt
anseende, såväl som aktör på den svenska fastighetsmarknaden som
placeringsalternativ på kapitalmarknaderna i Sverige och internationellt", säger
styrelsens ordförande Charlotte Strömberg.

För ytterligare information kontakta
Charlotte Strömberg, styrelsens ordförande. Tfn 0702-77 04 03
Håkan Hellström, tidigare verkställande direktör. Tfn 031-60 74 00 / mobil
0705-60 74 56
Henrik Saxborn, nuvarande verkställande direktör. Tfn 031-60 74 00 / mobil
0706-94 74 50

www.castellum.se

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige.
Fastigheternas värde uppgår till 36 miljarder kronor och utgörs av lokaler för
kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om 3,6 miljoner kvm.
Fastigheterna ägs och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och
tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg, Öresundsområdet,
Storstockholm, Mälardalen och Östra Götaland.
Castellum aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Large Cap.

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

 This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of 
 Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: 
 (i) the releases contained herein are protected by copyright and 
     other applicable laws; and 
 (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and 
      originality of the information contained therein. 
     
 Source: Castellum AB (publ) via Thomson Reuters ONE