10% tillväxt i Castellums förvaltningsresultat

  * Hyresintäkterna för perioden januari-mars 2013 uppgick till 814 Mkr (753 Mkr
   föregående år).
  * Förvaltningsresultatet uppgick till 300 Mkr (273), motsvarande 1,83 kronor
   (1,66) per aktie, en förbättring med 10%.
  * Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 32 Mkr (10) och på
   räntederivat till 166 Mkr (206).
  * Periodens resultat efter skatt uppgick till 403 Mkr (362), motsvarande 2,46
   kronor (2,21) per aktie.
  * Nettoinvesteringarna uppgick till 333 Mkr (323) varav 407 Mkr (307) avsåg
   ny-, till- och ombyggnationer, 6 Mkr (24) förvärv och 80 Mkr (8)
   försäljningar.

Bruttouthyrningen (d v s årshyra för total uthyrning) under perioden uppgick
till 84 Mkr (73), varav 4 Mkr (10) avsåg uthyrning i samband med ny-, till- och
ombyggnation. Uppsägningarna uppgick till 57 Mkr (81), varav konkurser 4 Mkr (6)
och 1 Mkr (14) avsåg uppsägningar med mer än 18 månaders återstående
kontraktslängd. Nettouthyrningen för perioden uppgick därmed till 27 Mkr (-8).

"Det kan konstateras att första kvartalet uppvisar såväl god tillväxt i
förvaltningsresultat som en stark nettouthyrning för Castellum. Kreditutrymmet
har utökats med en miljard kronor genom nyemission av en 4-årig obligation och
projektportföljen fortsätter att utvecklas med många både större och mindre
projekt" säger VD Henrik Saxborn i en kommentar. "Jag ser fram emot att
tillsammans med mina medarbetare fortsätta utveckla Castellum med fokus på
kassaflöde och långsiktighet i agerandet" tillägger Saxborn.

Bilaga: Delårsrapport januari-mars 2013

För ytterligare information kontakta
Henrik Saxborn, verkställande direktör, tfn 031-60 74 50
Ulrika Danielsson, ekonomidirektör, tfn 0706-47 12 61

www.castellum.se

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige.
Fastigheternas värde uppgår till 37 miljarder kronor och utgörs av lokaler för
kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om 3,6 miljoner kvm.
Fastigheterna ägs och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och
tydlig närvaro inom fem tillväxt-regioner: Storgöteborg, Öresundsregionen,
Storstockholm, Mälardalen och Östra Götaland.
Castellum aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Large Cap.

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

 This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of 
 Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: 
 (i) the releases contained herein are protected by copyright and 
   other applicable laws; and 
 (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and 
   originality of the information contained therein. 
   
 Source: Castellum AB (publ) via Thomson Reuters ONE