Castellum investerar för 239 Mkr

Castellum AB (publ) har via det helägda dotterbolaget Fastighets AB Corallen
påbörjat nybyggnation av sista etappen i det centrala området Atollen,
Jönköping. Den påbörjade nybyggnationen genomförs tillsammans med annan part och
består för Corallens del av 4 400 kvm butik/kontor/restaurang, där 7% för
närvarande är uthyrt. Byggnaden uppförs i enlighet med
miljöcertifieringssystemet "Miljöbyggnad". Corallen påbörjade utvecklingen i
området i slutet av 2011 genom byggnation av 6 019 kvm kontors- och butiksytor.
Den totala investeringen för hela Atollen beräknas uppgå till 289 Mkr, varav
sista etappen som nu påbörjats utgör 133 Mkr och beräknas vara färdigställd
våren 2015.

I området Berga, Helsingborg, har Fastighets AB Briggen påbörjat nybyggnation av
en fullt uthyrd flexibel lagerbyggnad om 9 700 kvm. Den nya byggnaden uppförs i
enlighet med miljöcertifieringssystemen "Miljöbyggnad" och "Green Building".
Investeringen beräknas uppgå till 72 Mkr och vara färdigställd fjärde kvartalet
2014.

I Högsbo, Göteborg, har Harry Sjögren AB förvärvat en kontorsfastighet om 2 700
kvm. Fastigheten ligger i anslutning till bolagets befintliga bestånd och är
uthyrd till ca 45%. Investeringen uppgick till 34 Mkr netto efter avdrag för
bedömd uppskjuten skatt och inkluderar en outnyttjad byggrätt om 6 000 kvm.
Tillträde har skett.

För ytterligare information kontakta
Henrik Saxborn, verkställande direktör. Tfn 031-60 74 50
Ulrika Danielsson, ekonomidirektör. Mobil 0706-47 12 61

www.castellum.se

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige.
Fastigheternas värde uppgår till 37 miljarder kronor och utgörs av lokaler för
kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om 3,6 miljoner kvm.
Fastigheterna ägs och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och
tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg, Öresundsområdet,
Storstockholm, Mälardalen och Östra Götaland.
Castellum aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Large Cap.

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

 This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of 
 Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: 
 (i) the releases contained herein are protected by copyright and 
     other applicable laws; and 
 (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and 
      originality of the information contained therein. 
     
 Source: Castellum AB (publ) via Thomson Reuters ONE