Stabilt förvaltningsresultat och positiv nettouthyrning

  * Hyresintäkterna för perioden januari-juni 2013 uppgick till 1 622 Mkr (1
   521 Mkr föregående år).
  * Förvaltningsresultatet uppgick till 634 Mkr (606), motsvarande 3,87 kronor
   (3,70) per aktie, en förbättring med 5%.
  * Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 119 Mkr (28) och på derivat
   till 387 Mkr (109).
  * Periodens resultat efter skatt uppgick till 902 Mkr (580), motsvarande 5,50
   kronor (3,54) per aktie.
  * Nettoinvesteringarna uppgick till 846 Mkr (735) varav 799 Mkr (613) avsåg
   ny-, till- och ombyggnationer, 152 Mkr (333) förvärv och 105 Mkr (211)
   försäljningar.

Bruttouthyrningen (d v s årshyra för total uthyrning) under perioden uppgick
till 187 Mkr (154), varav 48 Mkr (25) avsåg uthyrning i samband med ny-, till-
och ombyggnation. Uppsägningarna uppgick till 125 Mkr (141), varav konkurser 13
Mkr (14) och 9 Mkr (17) avsåg uppsägningar med mer än 18 månaders återstående
kontraktslängd. Nettouthyrningen för perioden uppgick därmed till 62 Mkr (13),
medan den för andra kvartalet isolerat uppgick till 35 Mkr (21).

"Castellums förvaltningsresultat förbättrades med 5%, trots en hård vinter med
ett kallt första halvår och svag konjunktur" säger VD Henrik Saxborn i en
kommentar. "Nettouthyrningen under första halvåret är positiv, vilket främst
beror på uthyrning i nya projekt" tillägger Saxborn.

Bilaga: Halvårsrapport januari-juni 2013

För ytterligare information kontakta
Henrik Saxborn, verkställande direktör, tfn 031-60 74 00
Ulrika Danielsson, ekonomidirektör, mobil 0706-47 12 61

www.castellum.se

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige.
Fastigheternas värde uppgår till 37 miljarder kronor och utgörs av lokaler för
kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om 3,7 miljoner kvm.
Fastigheterna ägs och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och
tydlig närvaro inom fem tillväxt-regioner: Storgöteborg, Öresundsregionen,
Storstockholm, Mälardalen och Östra Götaland.
Castellum aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Large Cap.

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

 This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of 
 Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: 
 (i) the releases contained herein are protected by copyright and 
   other applicable laws; and 
 (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and 
   originality of the information contained therein. 
   
 Source: Castellum AB (publ) via Thomson Reuters ONE