Castellum säljer för 249 Mkr

Castellum AB (publ) har via det helägda dotterbolaget Eklandia Fastighets AB
sålt två lagerfastigheter om totalt 16 930 kvm i Backa, Göteborg. Köpare är
Göteborgs kommun, vilka avser att utveckla området genom infrastrukturprogrammet
Västlänken. Försäljningen uppgick till 138 Mkr, vilket översteg senaste
värdering med 33 Mkr. Frånträde har skett.

I centrala Malmö har Fastighets AB Briggen sålt en kontorsfastighet om 2 200
kvm. Försäljningen uppgick till 47 Mkr netto efter avdrag för bedömd uppskjuten
skatt och omkostnader om totalt 3 Mkr. Senaste värdering uppgick till 43 Mkr.
Frånträde sker i september 2013.

I arbetsområdet Veddesta i Järfälla, Stockholm, har Fastighets AB Brostaden sålt
en butiks- och lagerfastighet om 6 100 kvm. Försäljningen uppgick till 42 Mkr,
vilket motsvarade senaste värdering. Frånträde sker i september 2013.
  Vidare har Brostaden sålt en kontorsfastighet om 1 800 kvm i Nacka,
Stockholm. Försäljningen uppgick till 22 Mkr, vilket översteg senaste värdering
med 5 Mkr. Frånträde har skett.

För ytterligare information kontakta
Henrik Saxborn, verkställande direktör. Tfn 031-60 74 50
Ulrika Danielsson, ekonomidirektör. Mobil 0706-47 12 61

www.castellum.se

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige.
Fastigheternas värde uppgår till 37 miljarder kronor och utgörs av lokaler för
kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om 3,7 miljoner kvm.
Fastigheterna ägs och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och
tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg, Öresundsområdet,
Storstockholm, Mälardalen och Östra Götaland.
Castellum aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Large Cap.

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

 This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of 
 Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: 
 (i) the releases contained herein are protected by copyright and 
     other applicable laws; and 
 (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and 
      originality of the information contained therein. 
     
 Source: Castellum AB (publ) via Thomson Reuters ONE