Castellum investerar för 250 Mkr och säljer för 84 Mkr

Castellum AB (publ) har via det helägda dotterbolaget Fastighets AB Corallen
påbörjat en investering i området Djurgården, Linköping, som är ett
stadsbyggnadsprojekt i Linköping intill mässområdet LinköpingsBo 2016,
Linköpings Universitet och Mjärdevi Science Park. Under kommande 5-10 år
planeras området bebyggas etappvis med lokaler för handel samt bostäder för
10 000 invånare och skolor.
  Corallens nybyggnation består av en butiksbyggnad om 7 730 kvm. Investeringen
beräknas uppgå till 109 Mkr och vara färdigställd under första kvartalet 2015.
Den nya byggnaden är uthyrd till drygt 90% och uppförs i enlighet med
miljöklassningssystemet Miljöbyggnad.

I Smista Allé utmed E4 i Huddinge har Fastighets AB Brostaden påbörjat
nybyggnation av ca 6 400 kvm verksamhetsytor för bilförsäljning varav ca 3 000
kvm utgör parkering. Den nya byggnaden är fullt uthyrd och uppförs i enlighet
med Green Building-standard. Investeringen beräknas uppgå till 83 Mkr och vara
färdigställd under tredje kvartalet 2014.
  Vidare har Brostaden sålt en kontors- och lagerfastighet i Mariehäll om
4 340 kvm. Fastigheten ligger nära Sundbybergs centrum och kommer bebyggas med
bostäder. Försäljningen uppgick till 57 Mkr netto efter avdrag för bedömd
uppskjuten skatt och omkostnader om totalt 4 Mkr. Senaste värdering uppgick till
39 Mkr. Frånträde har skett.

I Mölnlycke Företagspark utmed riksväg 40 i Göteborg har Eklandia Fastighets AB
påbörjat en nybyggnation av ca 6 500 kvm fullt uthyrda flexibla lagerytor.
Investeringen beräknas uppgå till 58 Mkr och vara färdigställd under tredje
kvartalet 2014.

I Gustavsvik, Örebro, har Aspholmen Fastigheter AB sålt en kontorsfastighet om
1 780 kvm. Försäljningen uppgick till 27 Mkr netto efter avdrag för bedömd
uppskjuten skatt och omkostnader om totalt 1 Mkr. Senaste värdering uppgick till
24 Mkr. Frånträde sker sista oktober 2013.

För ytterligare information kontakta
Henrik Saxborn, verkställande direktör. Tfn 031-60 74 50
Ulrika Danielsson, ekonomidirektör. Mobil 0706-47 12 61

www.castellum.se

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige.
Fastigheternas värde uppgår till 37 miljarder kronor och utgörs av lokaler för
kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om 3,7 miljoner kvm.
Fastigheterna ägs och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och
tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg, Öresundsområdet,
Storstockholm, Mälardalen och Östra Götaland.
Castellum aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Large Cap.

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

 This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of 
 Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: 
 (i) the releases contained herein are protected by copyright and 
     other applicable laws; and 
 (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and 
      originality of the information contained therein. 
     
 Source: Castellum AB (publ) via Thomson Reuters ONE