Valberedning inför Castellum AB:s årsstämma 2014

Vid Castellum AB:s årsstämma den 21 mars 2013 beslutades att valberedningen
inför årsstämman 2014 skall utgöras av styrelsens ordförande samt en
representant för var och en av de tre största ägarregistrerade, eller på annat
sätt kända aktieägarna per den sista dagen för aktiehandel i augusti 2013.
Önskar sådan aktieägare ej utse ledamot, tillfrågas den fjärde största
aktieägaren osv.

 Efter att styrelsens ordförande haft kontakt med de största aktieägarna består
 valberedningen av följande ledamöter:
  * Rutger van der Lubbe representerande Stichting Pensioenfonds ABP
  * Björn Franzon representerande Magdalena och Lászlo Szombatfalvy samt
   Stiftelsen Global Challenges Foundation
  * Johan Strandberg representerande SEB Fonder
  * Charlotte Strömberg, styrelsens ordförande

Valberedningen representerar tillsammans ca 16% av det totala antalet aktier och
röster i bolaget. Valberedningen utser ordförande inom sig.

Valberedningens uppgift är att lämna förslag till årsstämman 2014 avseende
stämmans ordförande, antal styrelseledamöter, styrelse och styrelseordförande,
revisorer samt ersättning till styrelseledamöter och revisorer. Valberedningen
skall även föreslå principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2015.

Bolagets aktieägare är välkomna att lämna förslag och synpunkter till
valberedningen senast den 6 december 2013 via Castellum AB, Att: Charlotte
Strömberg, Box 2269, 403 14 Göteborg alternativt via e-mail till
charlotte.stromberg@castellum.se.

Valberedningens förslag kommer att publiceras i kallelsen till årsstämman 2014
och på bolagets hemsida. Årsstämman i Castellum AB beräknas att hållas den 20
mars 2014.

För ytterligare information kontakta
Charlotte Strömberg, styrelsens ordförande, mobil 0702-77 04 03

www.castellum.se

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige.
Fastigheternas värde uppgår till 37 miljarder kronor och utgörs av lokaler för
kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om 3,7 miljoner kvm.
Fastigheterna ägs och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och
tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg, Öresundsområdet,
Storstockholm, Mälardalen och Östra Götaland.
Castellum aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Large Cap.

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

 This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of 
 Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: 
 (i) the releases contained herein are protected by copyright and 
   other applicable laws; and 
 (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and 
   originality of the information contained therein. 
   
 Source: Castellum AB (publ) via Thomson Reuters ONE