Fortsatt tillväxt i förvaltningsresultatet

- Hyresintäkterna för perioden januari-september 2013 uppgick till 2 431 Mkr (2 285 Mkr föregående år).
- Förvaltningsresultatet uppgick till 1 015 Mkr (953), motsvarande 6,19 kronor (5,81) per aktie, en förbättring med 7%.
- Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 301 Mkr (56) och på derivat till 440 Mkr (-83).
- Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 405 Mkr (714), motsvarande 8,57 kronor (4,35) per aktie.
- Nettoinvesteringarna uppgick till 874 Mkr (1 536) varav 1 145 Mkr (886) avsåg ny-, till- och ombyggnationer, 185 Mkr (903) förvärv och 456 Mkr (253) försäljningar.

Bruttouthyrningen (d v s årshyra för total uthyrning) under perioden uppgick
till 265 Mkr (235), varav 74 Mkr (53) avsåg uthyrning i samband med ny-, till-
och ombyggnation. Uppsägningarna uppgick till 184 Mkr (192), varav konkurser 19
Mkr (24) och 9 Mkr (17) avsåg uppsägningar med mer än 18 månaders återstående
kontraktslängd. Nettouthyrningen för perioden uppgick därmed till 81 Mkr (43),
medan den för tredje kvartalet isolerat uppgick till 19 Mkr (30).

"Det är glädjande att konstatera att förvaltningsresultatet fortsätter att
utvecklas positivt med en stark tillväxt under tredje kvartalet om 9%" säger VD
Henrik Saxborn i en kommentar. "Dessutom har obligationer om 1 miljard kr
emitterats under kvartalet, vilket tillsammans med en stark balansräkning ger
Castellum goda möjligheter till framtida investeringar för både befintliga och
nya kunder" tillägger Saxborn.

Bilaga: Delårsrapport januari-september 2013

För ytterligare information kontakta
Henrik Saxborn, verkställande direktör, tfn 031-60 74 00
Ulrika Danielsson, ekonomidirektör, mobil 0706-47 12 61

www.castellum.se

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige.
Fastigheternas värde uppgår till 38 miljarder kronor och utgörs av lokaler för
kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om 3,6 miljoner kvm.
Fastigheterna ägs och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och
tydlig närvaro inom fem tillväxt-regioner: Storgöteborg, Öresundsregionen,
Storstockholm, Mälardalen och Östra Götaland.
Castellum aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Large Cap.

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

 This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of 
 Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: 
 (i) the releases contained herein are protected by copyright and 
     other applicable laws; and 
 (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and 
      originality of the information contained therein. 
     
 Source: Castellum AB (publ) via Thomson Reuters ONE