Castellum säljer för 181 Mkr

Castellum AB (publ) har via det helägda dotterbolaget Aspholmen Fastigheter AB sålt tre fastigheter om totalt 12 100 kvm. Två av fastigheterna är belägna i Kungsängen, Uppsala, och består av totalt 10 800 kvm kontor/butiksyta och en fastighet är belägen i Västhaga, Örebro, och består av 1 300 kvm restaurang/butiksyta. Försäljningen uppgick till 181 Mkr netto efter avdrag för bedömd uppskjuten skatt och omkostnader om totalt 13 Mkr, vilket översteg senaste interna värdering. Frånträde sker den 29 november 2013.

För ytterligare information kontakta

Henrik Saxborn, verkställande direktör. Tfn 031-60 74 50

Ulrika Danielsson, ekonomidirektör. Mobil 0706-47 12 61

www.castellum.se

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 38 miljarder kronor och utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om 3,6 miljoner kvm. Fastigheterna ägs och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg, Öresundsområdet, Storstockholm, Mälardalen och Östra Götaland.

Castellum aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Large Cap.

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.