Valberedningens förslag till styrelseledamöter m m i Castellum AB (publ)

Valberedningen i Castellum, som utsågs i enlighet med beslut av årsstämman 2013, består av Björn Franzon (ordförande) representerande Magdalena och László Szombatfalvy samt Stiftelsen Global Challenges Foundation, Rutger van der Lubbe representerande Stichting Pensioenfonds ABP, Johan Strandberg representerande SEB Fonder och Castellums styrelse­ordförande Charlotte Strömberg.

Valberedningen föreslår omval av nuvarande styrelseledamöterna Charlotte Strömberg, Per Berggren, Marianne Dicander Alexandersson, Christer Jacobson, Jan Åke Jonsson och Johan Skoglund. Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, som varit styrelseledamot sedan 2003, har avböjt omval. Valberedningen föreslår vidare nyval av Nina Linander. Till styrelsens ordförande föreslår valberedningen omval av Charlotte Strömberg.

Nina Linander, född 1959, är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm samt har en MBA från IMD, Lausanne, Schweiz. Nina Linander är styrelseledamot i TeliaSonera AB (publ), Awapatent AB och Specialfastigheter Sverige AB. Hon är grundare till och var fram till 2012 partner i rekryteringskonsulten Stanton Chase International AB och innehade dessförinnan, mellan åren 2001 och 2005, positionen som chef koncernstab Finans på AB Electrolux (publ). Vidare har Nina Linander haft olika ledarpositioner inom Vattenfall AB mellan åren 1994 och 2001. Dessförinnan arbetade hon inom corporate finance på olika investmentbanker i London.

Arvode till styrelseledamöterna föreslås utgå enligt följande (2013 års beslut inom parentes). Styrelsen har, efter diskussion med valberedningen, fattat beslut om att inrätta ett separat revisions- och finansutskott.

 •  Styrelsens ordförande: 585 000 kronor (525 000 kronor);
 •  Övriga styrelseledamöter: 275 000 kronor (250 000 kronor);
 •  Ledamot i styrelsens ersättningsutskott, inklusive ordföranden:
  30 000 kronor (30 000 kronor);
 •  Ordföranden i styrelsens revisions- och finansutskott:
  50 000 kronor (utskottet är nytt);
 •  Övriga ledamöter i styrelsens revisions- och finansutskott:
  35 000 kronor (utskottet är nytt).

Föreslagen total ersättning till styrelseledamöterna, inklusive ersättning för utskottsarbete, uppgår således till 2 445 000 kronor (2 115 000 kronor).

Valberedningen föreslår omval av auktoriserade revisorn Magnus Fredmer (EY) samt nyval av auktoriserade revisorn Hans Warén (Deloitte). Valberedningen föreslår även nyval av auktoriserade revisorn Fredrik Walméus (Deloitte) som revisorssuppleant. Ersättning till revisorerna under mandattiden föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningen föreslår att en ny valberedning inrättas inför 2015 års årsstämma genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre största ägarregistrerade eller på annat sätt kända ägarna per den sista dagen för aktiehandel i augusti 2014 och ber dem utse en ledamot vardera. De tre ledamöter som utses jämte styrelsens ordförande utgör valberedningen. Valberedningen utser inom sig ordförande.

För ytterligare information kontaktaBjörn Franzon, valberedningens ordförande, mobil 0707-99 68 32

Charlotte Strömberg, styrelsens ordförande, mobil 0702-77 04 03

www.castellum.se

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 38 miljarder kronor och utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om 3,6 miljoner kvm. Fastigheterna ägs och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg, Öresundsområdet, Storstockholm, Mälardalen och Östra Götaland.

Castellumaktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Large Cap.

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.