VD för Fastighets AB Briggen avgår

Gunnar Östenson avgår på egen begäran som VD för Fastighets AB Briggen den 27 januari 2014. Gunnar tillträdde som VD för Briggen i september 2006 och har sedan dess utvecklat bolaget på ett förtjänstfullt sätt inom såväl projektutveckling som kundservice. Under Gunnars år på Briggen har bolaget dessutom etablerat sig i Danmark.

”Jag beklagar att Gunnar väljer att lämna Briggen. Under Gunnars sju år som VD har Briggen utvecklats starkt och många positiva förändringar genomförts. Gunnar har varit en stor tillgång i utvecklingsarbetet av såväl Briggen som hela Castellumkoncernen” säger Henrik Saxborn, VD för Castellum AB. ”Jag önskar honom all välgång i sitt framtida värv” tillägger Saxborn.

”Jag vill tacka Briggens kunder och andra affärspartners för denna tid och framförallt mina kollegor på Briggen för ett fantastiskt engagemang och driv de gångna åren” säger Gunnar Östenson.

Fram till dess en ny VD utsetts för Fastighets AB Briggen kommer Tage Christoffersson, chef för affärsutveckling på Castellum AB, tillträda som tillförordnad VD. Processen att rekrytera ny VD till Fastighets AB Briggen påbörjas omgående.

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

För ytterligare information kontakta

Henrik Saxborn, verkställande direktör, tfn 031-60 74 50

Ulrika Danielsson, ekonomidirektör, mobil 0706-47 12 61

www.castellum.se

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till xx miljarder kronor
och utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om xxx miljoner kvm. Fastigheterna ägs
och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg, Öresunds-
regionen, Storstockholm, Mälardalen och Östra Götaland.

Castellum aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Large Cap.

Castellum AB (publ), Box 2269, SE-403 14 Göteborg | Org nr/Corp Id no SE 556075-5550 | Tel +46 31 60 74 00 Fax +46 31 13 17 55