Årsredovisning 2013

Castellums årsredovisning 2013 finns nu att läsa på hemsidan. Tryckt årsredovisning kommer att finnas tillgänglig
för beställning i mitten av februari.

Den engelska versionen av årsredovisningen beräknas finnas på hemsidan i mitten av februari.

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

För ytterligare information kontakta

Henrik Saxborn, verkställande direktör, tfn 031-60 74 50

Ulrika Danielsson, ekonomidirektör, mobil 0706-47 12 61

www.castellum.se

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 38 miljarder kronor
och utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om 3.6 miljoner kvm. Fastigheterna ägs
och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg, Öresunds-
regionen, Storstockholm, Mälardalen och Östra Götaland.

Castellum aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Large Cap.

Castellum AB (publ), Box 2269, SE-403 14 Göteborg | Org nr/Corp Id no SE 556075-5550 | Tel +46 31 60 74 00 Fax +46 31 13 17 55