Castellum säljer för 75 Mkr till bostadsexploatering i Stockholm

Castellum AB (publ) har via det helägda dotterbolaget Fastighets AB Brostaden sålt en fastighet i Lindetorp, söder om Stockholm. Fastigheten består idag av fyra kontors- och industribyggnader om totalt 4 215 kvm. Ett detaljplanearbete pågår för att omvandla fastigheten till bostadsbyggrätter.

Försäljningsbeloppet uppgick till 75 Mkr efter avdrag för bedömd uppskjuten skatt och omkostnader om totalt 4 Mkr, vilket är i linje med senaste värdering. Slutlig köpeskilling fastställs först när detaljplanen vunnit laga kraft och kan komma att öka med upp till dubbelt så mycket, baserat på möjlig bostadsarea. Reglering av slutlig köpeskilling kommer ske via en tilläggsköpeskilling i samband med detaljplanens ikraftträdande. Detaljplaneprocessen bedöms ta 2-3 år. Frånträde sker i februari i år.

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

För ytterligare information kontakta

Henrik Saxborn, verkställande direktör, tfn 031-60 74 50

Ulrika Danielsson, ekonomidirektör, mobil 0706-47 12 61

www.castellum.se

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 38 miljarder kronor
och utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om 3.6 miljoner kvm. Fastigheterna ägs
och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg, Öresunds-
regionen, Storstockholm, Mälardalen och Östra Götaland.

Castellum aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Large Cap.

Castellum AB (publ), Box 2269, SE-403 14 Göteborg | Org nr/Corp Id no SE 556075-5550 | Tel +46 31 60 74 00 Fax +46 31 13 17 55