Kallelse till årsstämma i Castellum AB (publ)

Vid Castellum AB (publ):s årsstämma torsdagen den 20 mars 2014 kommer bl a följande förslag att framläggas:

• En utdelning om 4,25 kronor per aktie och tisdagen den 25 mars 2014 som avstämningsdag för utdelning.

• Till styrelseledamöter föreslås omval av nuvarande styrelseledamöterna Charlotte Strömberg, Per Berggren, Marianne Dicander Alexandersson, Christer Jacobson, Jan Åke Jonsson och Johan Skoglund. Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, som varit styrelse¬ledamot sedan 2003, har avböjt omval. Vidare föreslås nyval av Nina Linander. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Charlotte Strömberg. Vidare föreslås arvode till styrelseledamöterna utgå enligt följande (2013 års beslut inom parentes). Styrelsen har, efter diskussion
med valberedningen, fattat beslut om att inrätta ett separat revisions- och finansutskott.
     - Styrelsens ordförande: 585 000 kronor (525 000 kronor).
     - Övriga styrelseledamöter: 275 000 kronor (250 000 kronor).
     - Ledamot i styrelsens ersättningsutskott, inklusive ordföranden: 30 000 kronor (30 000 kronor).
     - Ordföranden i styrelsens revisions- och finansutskott: 50 000 kronor (utskottet är nytt).
     - Övriga ledamöter i styrelsens revisions- och finansutskott: 35 000 kronor (utskottet är nytt).
 
 Föreslagen total ersättning till styrelseledamöterna, inklusive ersättning för utskottsarbete, uppgår således till 2 445 000 kronor (2 115 000 kronor).

• Till revisorer föreslås nyval av auktoriserade revisorn Hans Warén (Deloitte) samt omval av auktoriserade revisorn Magnus Fredmer (EY). Vidare föreslås nyval av auktoriserade revisorn Fredrik Walméus (Deloitte) som revisorssuppleant. Ersättning till revisorerna föreslås under mandattiden utgå enligt godkänd räkning.

• En ny valberedning skall utses inför årsstämman 2015 genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägarna per den sista dagen för aktiehandel i augusti 2014, och ber dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Namnen på valberedningens ledamöter skall tillkännages senast sex månader före nästkommande årsstämma.  

• Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier under tiden intill nästa årsstämma.

Bilaga: Kallelse

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

För ytterligare information kontakta
Charlotte Strömberg, styrelsens ordförande. Tfn 0702-77 04 03
Henrik Saxborn, verkställande direktör. Tfn 031-60 74 50

www.castellum.se

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 38 miljarder kronor
och utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om 3.6 miljoner kvm. Fastigheterna ägs
och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg, Öresunds-
regionen, Storstockholm, Mälardalen och Östra Götaland.

Castellum aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Large Cap.

Castellum AB (publ), Box 2269, SE-403 14 Göteborg | Org nr/Corp Id no SE 556075-5550 | Tel +46 31 60 74 00 Fax +46 31 13 17 55