Castellum förvärvar för 645 Mkr i högskoleområdet i Halmstad

Castellum AB (publ) har via det helägda dotterbolaget Harry Sjögren AB förvärvat nio fastigheter i högskoleområdet i Halmstad. I förvärvet ingår landmärket Trade Center, den högsta byggnaden i Halmstad och även den högsta byggnaden mellan Malmö och Göteborg.

Investeringen, som totalt omfattar nio fastigheter i det etablerade högskoleområdet ca två kilometer sydost om centrum, uppgick till 645 Mkr. Tillträde har skett.

Den största hyresgästen är Högskolan Halmstad, etablerad 1983 och i dag med en verksamhet som omfattar 10 000 studenter och 600 anställda.

– Vi ser fram emot att utveckla området tillsammans med kommunen och högskolan, säger Henrik Saxborn, vd Castellum AB.

Det förvärvade beståndet har en uthyrningsgrad om 95% och består av 43 500 kvm varav 30 850 kvm utgörs av kontor och resterande del av butik, utbildningslokaler, lager och bibliotek. Affären innebär att Castellum via dotterbolaget Harry Sjögren AB mer än fördubblar sitt fastighetsbestånd i Halmstad, från ca 35 000 kvm till 78 500 kvm.

– Förvärvet innebär en stor satsning på Halmstad – en stad med stark tillväxt, säger Henrik Saxborn. Vi får nu både en effektivare förvaltning och ett bredare utbud av lokaler till våra kunder.

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

För ytterligare information kontakta
Henrik Saxborn, verkställande direktör, tfn 031-60 74 50
Ulrika Danielsson, ekonomidirektör, mobil 0706-47 12 61

www.castellum.se

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 38 miljarder kronor och utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om 3,6 miljoner kvm. Fastigheterna ägs och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg, Öresundsregionen, Storstockholm, Mälardalen och Östra Götaland.
Castellum aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Large Cap.

Castellum AB (publ), Box 2269, SE-403 14 Göteborg  |  Org nr/Corp Id no SE 556075-5550   |  Tel +46 31 60 74 00 Fax +46 31 13 17 55