8% tillväxt i förvaltningsresultatet

Göteborg 22 april 2014
Castellums delårsrapport januari-mars 2014: 8% tillväxt i förvaltningsresultatet

- Hyresintäkterna för perioden januari-mars 2014 uppgick till 820 Mkr (814 Mkr föregående år).
- Förvaltningsresultatet uppgick till 323 Mkr (300), motsvarande 1,97 kronor (1.83) per aktie, en förbättring med 8%.
- Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 52 Mkr (32) och på derivat till -170 Mkr (166).
- Periodens resultat efter skatt uppgick till 171 Mkr (403), motsvarande 1,04 kronor (2,46) per aktie.
- Nettoinvesteringarna uppgick till 864 Mkr (333) varav 324 Mkr (407) avsåg ny-, till- och ombyggnationer, 636 Mkr (6) förvärv och 96 Mkr (80) försäljningar.

Bruttouthyrningen (d v s årshyra för total uthyrning) under perioden uppgick till 81 Mkr (84), varav 5 Mkr (4) avsåg uthyrning i samband med ny-, till- och ombyggnation. Uppsägningarna uppgick till 55 Mkr (57), varav konkurser 3 Mkr
(4) och 1 Mkr (1) avsåg uppsägningar med mer än 18 månaders återstående kontraktslängd. Nettouthyrningen för perioden uppgick därmed till 26 Mkr (27).

”Den positiva trenden har fortsatt för Castellums del med en tillväxt om 8% i förvaltningsresultatet. Det är särskilt glädjande att alla delar bidrar - såväl högre hyresintäkter som lägre fastighets- och finansieringskostnader” säger VD
Henrik Saxborn i en kommentar. ”Till det ska läggas en stark nettouthyrning om 26 Mkr, där den största delen kommer från uthyrning i befintlig portfölj” tillägger Saxborn.

För ytterligare information kontakta
Henrik Saxborn, verkställande direktör. Tfn 031-60 74 50
Ulrika Danielsson, ekonomidirektör, mobil 0706-47 12 61

www.castellum.se

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 39 miljarder kronor och utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om 3,7 miljoner kvm. Fastigheterna ägs
och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg, Öresundsregionen, Storstockholm, Mälardalen och Östra Götaland.

Castellum aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Large Cap.

Castellum AB (publ), Box 2269, SE-403 14 Göteborg | Org nr/Corp Id no SE 556075-5550 | Tel +46 31 60 74 00 Fax +46 31 13 17 55