Castellum investerar för 377 Mkr och säljer för 109 Mkr

Castellum AB (publ) har via det helägda dotterbolaget Eklandia Fastighets AB förvärvat en fullt uthyrd kontors- och lagerfastighet om ca 5 000 kvm i Mölnlycke Företagspark utanför Göteborg. Eklandia äger sedan tidigare fastigheter i området och investeringen gör att närvaron stärks ytterligare. Investeringen uppgick till 85 Mkr efter avdrag för bedömd uppskjuten skatt om totalt 1 Mkr. Tillträde har skett.

I centrala Lund har Fastighets AB Briggen sålt en butik- och bostadsfastighet om 4 880 kvm. Försäljningen uppgick till 109 Mkr netto efter avdrag för bedömd uppskjuten skatt och omkostnader om totalt 7 Mkr, vilket är i nivå med senaste värdering. Frånträde sker den 1 oktober 2014. Vidare har Briggen påbörjat en ombyggnation av en fullt uthyrd kontorslokal i Lund av 1 820 kvm. Investeringen beräknas uppgå till 24 Mkr och vara färdigställd första kvartalet 2015.

I Kopparlunden, Västerås, har Aspholmen Fastigheter AB påbörjat en fullt uthyrd till- och ombyggnation av 6 100 kvm där 2 300 kvm avser ombyggnad och 3 800 kvm tillbyggnad. Investeringen beräknas uppgå till 78 Mkr och vara färdigställd första kvartalet 2016.

I Huddinge, söder om Stockholm, har Fastighets AB Brostaden förvärvat en fullt uthyrd logistikfastighet om 6 790 kvm. Investeringen uppgick till 70 Mkr efter avdrag för bedömd uppskjuten skatt och omkostnader om totalt 2 Mkr. Tillträde har skett.

I Varla, Kungsbacka, har Harry Sjögren AB påbörjat en fullt uthyrd till- och ombyggnad om totalt 6 000 kvm, varav 5 000 kvm avser tillbyggnad och 1 000 kvm avser ombyggnation till moderna och effektiva lager- och kontorsytor. Investeringen, som beräknas uppgå till 42 Mkr, genomförs i enlighet med Green Building-standard och beräknas vara färdigställd under första kvartalet 2015. Vidare har Harry Sjögren förvärvat en fullt uthyrd lager- och kontorsfastighet om 2 600 kvm i Åbro-Riskulla-området, Mölndal. Investeringen uppgick till 19 Mkr efter avdrag för bedömd uppskjuten skatt och omkostnader om totalt 1 Mkr. Tillträde har skett.

I Jönköping har Fastighets AB Corallen påbörjat en nybyggnation på A6-området av 2 480 kvm i princip fullt uthyrda kontorslokaler. Investeringen beräknas uppgå till 60 Mkr och vara färdigställd vid halvårsskiftet 2015. De nya lokalerna uppförs i enlighet med miljöklassningssystemet Miljöbyggnad.

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

För ytterligare information kontakta

Henrik Saxborn, verkställande direktör, tfn 031-60 74 50

Ulrika Danielsson, ekonomidirektör, mobil 0706-47 12 61

www.castellum.se

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 39 miljarder kronor och utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om 3,7 miljoner kvm. Fastigheterna ägs
och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg, Öresundsregionen, Storstockholm, Mälardalen och Östra Götaland.

Castellum aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Large Cap.

Castellum AB (publ), Box 2269, SE-403 14 Göteborg | Org nr/Corp Id no SE 556075-5550 | Tel +46 31 60 74 00 Fax +46 31 13 17 55