Stark tillväxt i förvaltningsresultatet om 11%

- Hyresintäkterna för perioden januari-juni 2014 uppgick till 1 663 Mkr (1 622 Mkr föregående år).
- Förvaltningsresultatet uppgick till 703 Mkr (634), motsvarande 4,29 kronor (3,87) per aktie, en förbättring med 11%.
- Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 357 Mkr (119) och på derivat till -366 Mkr (387).
- Periodens resultat efter skatt uppgick till 560 Mkr (902), motsvarande 3,41 kronor (5,50) per aktie.
- Nettoinvesteringarna uppgick till 1 262 Mkr (846) varav 669 Mkr (799) avsåg ny-, till- och ombyggnationer, 814 Mkr (152) förvärv och 221 Mkr (105) försäljningar.

Bruttouthyrningen (d v s årshyra för total uthyrning) under perioden uppgick till 185 Mkr (187), varav 49 Mkr (48) avsåg uthyrning i samband med ny-, till- och ombyggnation. Uppsägningarna uppgick till 112 Mkr (125), varav konkurser 11 Mkr (13) och 2 Mkr (9) avsåg uppsägningar med mer än 18 månaders återstående
kontraktslängd. Nettouthyrningen för perioden uppgick därmed till 73 Mkr (62), medan den för andra kvartalet isolerat uppgick till 47 Mkr (35).

”Jag kan med glädje konstatera att Castellum, trots makroekonomiska farthinder i form av lägre BNP-tillväxt än väntat och låginflatorisk miljö, levererar i linje med vårt mål – och dessutom till låg risk” säger VD Henrik Saxborn i en kommentar.

Bilaga: Halvårsrapport januari-juni 2014

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

För ytterligare information kontakta
Henrik Saxborn, verkställande direktör, telefon 031-60 74 50
Ulrika Danielsson, ekonomidirektör, telefon 0706-47 12 61

www.castellum.se

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 39 miljarder kronor och utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om 3,7 miljoner kvm. Fastigheterna ägs och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och
tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg, Öresundsregionen, Storstockholm, Mälardalen och Östra Götaland.

Castellum aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Large Cap.

Castellum AB (publ), Box 2269, SE-403 14 Göteborg | Org nr/Corp Id no SE 556075-5550 | Tel +46 31 60 74 00 Fax +46 31 13 17 55