Valberedning inför Castellum AB:s årsstämma 2015

Vid Castellum AB:s årsstämma den 20 mars 2014 beslutades att valberedningen inför årsstämman 2015 skall utgöras av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av de tre största ägarregistrerade, eller på annat sätt kända aktieägarna per den sista dagen för aktiehandel i augusti 2014. Önskar sådan aktieägare ej utse ledamot, tillfrågas den fjärde största aktieägaren osv.

Efter att styrelsens ordförande haft kontakt med de största aktieägarna består valberedningen av följande ledamöter:

  •  Rutger van der Lubbe representerande Stichting Pensioenfonds ABP
  •  Björn Franzon representerande Magdalena Szombatfalvy samt Stiftelsen Global Challenges Foundation
  •  Johan Strandberg representerande SEB Fonder
  •  Charlotte Strömberg, styrelsens ordförande

Valberedningen representerar tillsammans ca 17% av det totala antalet aktier och röster i bolaget. Valberedningen utser ordförande inom sig.

Valberedningens uppgift är att lämna förslag till årsstämman 2015 avseende stämmans ordförande, antal styrelseledamöter, styrelse och styrelseordförande samt ersättning till styrelseledamöter. Valberedningen skall även föreslå principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2016.

Bolagets aktieägare är välkomna att lämna förslag och synpunkter till valberedningen senast den 5 december 2014 via Castellum AB, Att: Charlotte Strömberg, Box 2269, 403 14 Göteborg alternativt via e-mail till charlotte.stromberg@castellum.se.

Valberedningens förslag kommer att publiceras i kallelsen till årsstämman 2015 och på bolagets hemsida. Årsstämman i Castellum AB kommer att hållas den 19 mars 2015.

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

För ytterligare information kontakta
Charlotte Strömberg, styrelsens ordförande, mobil 0702-77 04 03

www.castellum.se

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 39 miljarder kronor och utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om 3,7 miljoner kvm. Fastigheterna ägs och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg, Öresundsregionen, Storstockholm, Mälardalen och Östra Götaland.

Castellum aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Large Cap.

Castellum AB (publ), Box 2269, SE-403 14 Göteborg | Org nr/Corp Id no SE 556075-5550 | Tel +46 31 60 74 00 Fax +46 31 13 17 55